Arsacal
button
button
button
button


Als zelfs vrienden je verraden....

Palmzondag in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 april 2023 - 635 woorden

Dat mensen je laten vallen en je in mensen, ook vrien­den, teleur­ge­steld wordt, dat is de meeste mensen wel over­ko­men. Op Palm­zon­dag gedenken we, aan het begin van de Goede Week - zoals de week voor Pasen wordt genoemd - zowel de en­thou­siaste toejuichingen als het verraad dat Jezus ten deel viel. Wat betekent Zijn weg voor ons?

Met de Palm­zon­dag­vie­ring is de Goede Week be­gon­nen.

Kijk op de web­si­te van Uw eigen pa­ro­chie om deze vie­rin­gen in uw eigen pa­ro­chie te kunnen meemaken.

Pro­gram­ma Bavo­kathe­draal

Dins­dag 4 april
19.30 uur Avond van Barm­har­tig­heid (met biecht­gele­gen­heid)

Woens­dag 5 april
19.30 uur - Chrisma­vie­ring

Donder­dag 6 april, Witte Donder­dag
19.30 uur - mgr. J. Hendriks

Vrij­dag 7 april, Goede Vrij­dag
15.00 uur - kape­laan T. Warnaar
19.30 uur - mgr. J. Hendriks
21.00 uur - kape­laan T. Warnaar (Tenebrae)

Zater­dag 8 april, Stille Zater­dag
21.00 uur - Paas­wake met mgr. J. Hendriks

Zondag 9 april, Hoog­feest van Pasen
10.00 uur mgr. J. Hendriks

Maan­dag 10 april, Tweede Paas­dag
10.00 uur ple­baan F. Bun­scho­ten

Ka­the­draal TV

De Eucha­ris­tie­vie­ring van Palm­zon­dag in de ka­the­draal is nog te zien op Ka­the­draal TV:

Homilie

Als mensen je laten vallen...

Pest­ge­drag

Velen van ons hebben mee­ge­maakt
dat goed met kwaad beant­woord werd,
dat iemand met wie je bevriend was,
of aan wie je zelf niets te kort had gedaan,
zich tegen je keerde.
Het komt al op scholen voor:
wie zwak lijkt, wordt soms uitgekozen
als slacht­of­fer voor pest­ge­drag,
terwijl diegene die gepest wordt
niets ver­keerds heeft gedaan.

Ruzies

Ook onder vol­was­se­nen komt dat voor;
mensen kiezen wat voor hen voordelig is,
finan­cieel, in de relatie met anderen
of hoe dan ook
en bena­de­len daarbij anderen.
Vaak gaan de ruzies over geld en macht.
Dan wor­den normen en waar­den opzij gezet.

Dertig zilver­stukken

Zo was het ook in Jezus’ lij­dens­ver­haal
dat we hebben gehoord.
Zelfs Petrus is even zijn vriend niet meer
als dat niet goed uit­komt
en Jezus wordt verkocht door een vriend,
een zo­ge­naamde vriend,
voor der­tig zilver­stukken.
En al die mensen
die Jezus had­den gevolgd en toegejuicht,
die pas nog
de palm­tak­ken van de bomen had­den gesne­den
om Hem als koning te begroeten,
laten hem nu vallen,
ze keren zich tegen Hem,
beschimpen Hem
of zwijgen...

Verbon­den

Als het jezelf is over­ko­men,
dat mensen je laten vallen,
je bena­de­len of weg­zet­ten,
weet je dan verbon­den met Jezus
en haal in­spi­ra­tie
uit de manier waarop Hij
hiermee is omge­gaan.

Offer

Jezus heeft veel gezwegen,
Hij bleef trouw aan zich­zelf,
ging zich niet in bochten wringen
om de gunst van anderen
te kunnen krijgen.
Als Hij ant­woord gaf
was dat waar­dig
en trouw aan Zijn zen­ding.
Hij liet zich niet verlei­den
om te doen wat beter uitkwam
om zich eruit te red­den.
Deze hele situatie
werd het offer
dat Hij bracht
om alle mensen toe­komst te bezorgen
en eeuwig geluk.

Mijn God...

Mis­schien dat Jezus’ laatste woor­den
U als een wanhoops­kreet
in de oren hebben geklonken:
“Mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten”,
maar dit zijn de woor­den van psalm 22
die we ook als tussenzang hebben gehoord.
Het is het gebed van iemand
die in nood ver­keert
en door de mensen wordt gepest en belaagd.
Maar het is tege­lijk het gebed van een mens
die in die situatie op God ver­trouwt
en ervan overtuigd is
dat God hem niet in de steek zal laten.

Toch niet alleen

Dat is waar deze dag en dit evan­ge­lie
ons toe uit­no­di­gen.
Blijf trouw aan jezelf
en de waar­den waar je voor wilt staan.
Wie kunnen je helpen?
Dat is God
en dat zijn soms ook mensen.
Som­mi­ge mensen, vooral vrouwen,
bleven ook Jezus steunen,
al ston­den ze wat op afstand.
Zo staan ook wij vaak
toch niet helemaal alleen...
God heeft je niet verlaten!

Ik vraag voor ons
om kracht
en de moed
om te kunnen dragen
wat we te dragen krijgen,
om trouw te kunnen blijven
aan onze diepste en mooiste
waar­den en intenties,
met kracht, moed en ver­trouwen.
Hij laat ons niet alleen...

Terug