Arsacal
button
button
button
button


De onmacht van jou en de onmacht van Jezus...

Goede Vrijdag

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 7 april 2023 - 471 woorden

Wat moet Jezus ervaren hebben toen Hij voor Zijn lij­den stond, er geen uitweg meer was, toen Zijn bood­schap van beke­ring geen gehoor vond? En hoe ging Hij met die gevoelens om? We ston­den er bij stil in de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid.

De Goede Vrij­dag­plech­tig­heid in de ka­the­draal was met gezongen Passie en prach­tige zang van de Bavo­can­to­rij onder lei­ding van Laine Tabora en titulair organist dr. Ton van Eck. Ook de grote voor­beden voor kerk en wereld, de kruis­ver­ering en de communieritus zijn onder­de­len van die Plech­tig­heid.

Na de Plech­tig­heid was in de ka­the­draal nog de Tenebrae li­tur­gie te volgen, met gezangen en lezingen, even­eens door de Bavo­can­to­rij gezongen.

Beide vie­rin­gen zijn nog te volgen op ka­the­draal TV:
https://www.youtube.com/watch?v=lwuuf8PeOzI

Homilie

HET IS VOLBRACHT

GOEDE VRIJDAG


"Het is volbracht".
"In uw han­den, Heer, beveel ik mijn geest".

Onmacht


Als wij geen uitweg meer zien,
als we voor een muur staan
en alle moge­lijk­he­den zijn weg­ge­no­men
om goed uit een situatie te komen,
wat voor gevoel overvalt ons
en andere mensen dan?
We ervaren dan onmacht.
Denk aan iemand
die door ver­an­de­ring in zijn privé omstan­dig­he­den
zijn woning verliest of zijn werk of zijn ge­zond­heid
of die zo zijn best heeft gedaan om te slagen,
maar het lukt niet...
Ik denk dat we ons allemaal weleens
in een situatie van onmacht hebben gevoeld.
We kunnen er gefrustreerd door raken
en agressief of moedeloos en terneer geslagen.
Maar hoe dan ver­der?

Een worsteling

Jezus zelf heeft dit mee­ge­maakt en onder­gaan.
Hij had zo graag gewild
dat de mensen
Zijn oproep tot beke­ring had­den verstaan
en zich tot God had­den gewend,
maar hoewel Jezus grote menigten had getrokken,
gebeurde dat uit­ein­delijk niet.
Jezus heeft ermee gewor­steld,
daar­van getuigde de scène in de Hof van Olijven
na het laatste avondmaal.
Hij is daar en worstelt ermee en bidt
en dat gebed heeft Hem
tot overgave gebracht:
niet mijn wil, maar uw wil geschiede.
Daar leerde Hij verwer­ping en lij­den
en de onmacht over te geven
en die te aan­vaar­den
als deel uitmakend
van een groter heil­zaam plan
van Zijn hemelse Vader.
Daar leerde Hij de weg die Hij moest gaan
als een missie te zien
en aan te nemen.

Bede

En zo kon Hij sterven
met op zijn lippen die bede:
“Vader, in uw han­den beveel ik mijn geest”,
zoals we in het Lucas-evan­ge­lie lezen (Lc. 23, 46)
en hier, in het Johannes-evan­ge­lie:
“Het is volbracht”.

Misluk­king of hoogte­punt

En die dood die een misluk­king leek
van heel de zen­ding
die Jezus kwam vervullen,
bleek het hoogte­punt en de vol­tooi­ing ervan:
door Zijn dood zijn wij gered.

Laten we vandaag dank­baar om de verlos­sing,
bid­den dat wij tot overgave mogen komen,
tot aanvaar­ding en inner­lijke rust,
dat wij in wat ons wordt gegeven
onze missie, onze zen­ding mogen kunnen herkennen.

Terug