Arsacal
button
button
button
button


In memoriam Huub Oosterhuis

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 april 2023 - 350 woorden
Huub Oosterhuis ontvangt de brief van paus Franciscus
Huub Oosterhuis ontvangt de brief van paus Franciscus
In memoriam Huub Oosterhuis

Deze Paas­zon­dag bereikte mij het bericht van het over­lij­den van Huub Oosterhuis. Twee jaar gele­den mocht ik hem een bemoe­digende brief van paus Fran­cis­cus overhan­digen. Bij die gelegen­heid en ook daarna bleek mij de ver­bon­den­heid van Huub Oosterhuis met paus Fran­cis­cus wiens En­cy­clie­ken en Exhor­ta­ties hij met veel po­si­tie­ve belang­stel­ling las. Moge hij in vrede rusten!

Eucha­ris­tie

In de Huub Oosterhuis die ik ontmoette trof ik de katho­lie­ke wor­tels dui­de­lijk aan. Ik was er dank­baar voor dat hij me vroeg te vermel­den dat hij niet trots was op een uit­spraak over de Eucha­ris­tie die als kwetsend had kunnen wor­den ervaren. Later was ik aanwe­zig bij de pre­sen­ta­tie van ‘Uitgeleid’ waarin zich een mooie passage bevindt die Eucha­ris­tisch kon wor­den begrepen. Toen ik hem zei dat ik die zo had begrepen, beves­tigde hij me dat ik die inder­daad zo mocht verstaan.

Liederen

Huub Oosterhuis heeft vele lie­de­ren ge­schre­ven en ik denk dat we moeten toe­ge­ven dat een heel aantal daar­van een prach­tige verwoor­ding zijn van het bijbelse en katho­lie­ke geloof. Dat geldt mis­schien niet voor alle lie­de­ren, maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als bepaalde lie­de­ren tot het li­tur­gisch repertoire zou­den gaan behoren. Vele strofen van zijn lie­de­ren kunnen door tal­loze katho­lie­ken uit het hoofd wor­den opgezegd en gezongen, zo bekend zijn ze.

Talent

Na­tuur­lijk was het talent van Huub Oosterhuis veel bre­der dan de ker­ke­lijke en bijbelse lie­de­ren. Even­zeer na­tuur­lijk betreur ik dat hij des­tijds wegen is gegaan die leidde tot vervreem­ding van de katho­lie­ke kerk en haar lei­ding, zon­der dat hij overigens de katho­lie­ke kerk ooit heeft verlaten. Zonder de moei­lijk­he­den te willen baga­telliseren die mijn voor­gan­gers op de bis­schops­ze­tel van Haar­lem met hem hebben gehad, wil ik graag erkennen dat een bij­zon­der en geta­len­teerd persoon met speciale ver­diensten voor de li­tur­gische en bijbelse dicht­kunst en muziek, met inzet voor sociale vraag­stukken, voor wie de bijbel uitgangs­punt was van denken en han­de­len, van ons is heen­ge­gaan. Moge hij rusten in vrede!

Toekomst

Ik begrijp dat Huub Oosterhuis op Pasen is overle­den. Moge dat een voor­te­ken zijn van zijn toe­komst, waarheen de verrezen Heer is voor­ge­gaan.

Terug