Arsacal
button
button
button
button


Armeense genocide herdacht

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 19 april 2023 - 368 woorden
Armeense genocide herdacht
met de priester en de bestuursvoorzitter van de Armeense kerk
met de priester en de bestuursvoorzitter van de Armeense kerk
Armeense genocide herdacht

In het Eye Film­mu­seum in Am­ster­dam is woens­dag­avond 19 april de Armeense genocide her­dacht met toe­spra­ken van onder meer Don Ceder (Christenunie) en de Armeense am­bas­sa­deur, Z.Exc. dr. Tigran Balayan en de film "Aurora's Sunrise". Een in­druk­wek­kende avond.

Herden­king

De Armeense am­bas­sa­deur las enkele zinnen voor uit de wet­ge­ving van het Ottomaanse rijk, een tekst waarin recht en respect voor mensen­rechten werd vast­ge­legd. Toch zou uit dat zelfde rijk de genocide plaats­vin­den van Armeense (en Assyrische) chris­te­nen, nu 108 jaar gele­den. Mis­schien dat dit lang gele­den lijkt maar deze volkerenmoord was een opmaat voor de af­schu­we­lijke Holo­caust van de tweede wereld­oor­log en nog steeds is zoiets niet alleen maar verle­den tijd... Nog steeds lijdt het Armeense volk en is oorlog onder­deel van het bestaan van de Armeniërs.
De aanwe­zigen ston­den recht en her­dachten de slacht­of­fers van de Armeense genocide in stilte.

Erken­ning

Don Ceder beloofde nogmaals plech­tig zich te blijven inzetten voor de erken­ning van de gebeur­te­nissen van 1915 als genocide door de Neder­landse rege­ring, wat het parla­ment al een aantal jaren gele­den heeft gedaan. Hij was vorig jaar in Jere­van op de 24e april, bij de her­den­king van de genocide daar.

De film

"Aurora's Sunrise" is uitermate in­druk­wek­kend door het beeld dat de film geeft van de genocide vanuit het per­spec­tief van een over­le­ven­de, die uit­ein­delijk na haar vlucht naar Amerika de nieuwe voor­naam "Aurora" kreeg, een vertaling van haar Armeense naam. Na haar vlucht is in de Verneigde Staten een film gemaakt over haar erva­ringen, waarin zij­zelf meespeelde. Dat was af en toe na­tuur­lijk een zeer trau­ma­tische her­be­le­ving van alle gruwe­lijk­he­den die zij had mee­ge­maakt. Delen van die film zijn rond 1995 terug gevon­den en figureer­den in de film, waar­van ver­der inter­viewfrag­menten deel uitmaakten uit gesprekken met Aurora op hoge leef­tijd.

Bewustwor­ding

De film laat zien tot welke gruwe­lijk­he­den mensen in staat zijn en hoe mensen alle compassie met mede­mensen kunnen verliezen. Dat wordt op een zeer inte­gere manier gedaan, zon­der goedkoop effectbejag. Het is een film die bijdraagt aan bewustwor­ding en die eigen­lijk ie­der­een zou moeten zien.

Na afloop hier­van was er een receptie waar gelegen­heid was om ver­schil­lende mensen van de Armeense en Assysrische ge­meen­schap, uit de poli­tiek van ons land en anderen te ont­moe­ten.

Terug