Arsacal
button
button
button
button


Zielzorgers Eritreeërs in Heiloo bijeen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 mei 2023 - 324 woorden

In Heiloo waren van maan­dag 1 mei tot don­der­dag 4 mei de ziel­zor­gers bijeen van de Eritrese katho­lie­ke ge­meen­schappen die in de ver­schil­lende Europese lan­den leven. Op 3 mei vierde ik met hen het feest van de apos­te­len Filippus en Jakobus en hebben we gebe­den voor de vele vluch­te­lingen en allen de lij­den onder de moei­lijke situatie in Eritrea en in Soedan.

Vluch­te­lingen

Ook de oorlog in Oekraïne werd in de gebe­den niet vergeten, net zo min als de meer dan zes­tig miljoen vluch­te­lingen in de wereld. Het is te begrijpen dat het soms moei­lijk is om alle vluch­te­lingen en mi­gran­ten op te vangen, toch is het geen oplos­sing de grenzen te sluiten. Als we niet tot een eer­lijke ver­de­ling van de wel­vaart komen, con­flic­ten die zoveel vluch­te­lingen veroor­zaken, weten op te lossen en arme lan­den tot ont­wik­ke­ling kunnen brengen, zal de wereld uiterst instabiel blijven en zal de vluch­te­lingen- en mi­gran­ten­stroom geen einde nemen.

Oosterse ritus

Deze Eritrese pries­ters hebben gees­te­lij­ke zorg voor de tal­loze mensen die afkoms­tig zijn uit Eritrea en in Europese lan­den ver­blij­ven. Zij zijn pries­ters van de Eritrees katho­lie­ke kerk, een oosterse katho­lie­ke kerk behoren tot de Alexandrijnse ritus. Deze ritus heb ik echter niet met hen gevierd, maar we hebben de Mis in de Latijnse ritus gevierd en in de Ita­li­aanse taal die gemeen­schap­pe­lijk bleek te zijn.

Neder­land

Abba Tesfayohanes Yakob is de pries­ter die in ons bisdom en in de rest van Neder­land actief is en zorg draagt voor een grote en actieve ge­meen­schap.

Getuigen van de ver­rij­ze­nis

In de homilie en het ope­nings­woord heb ik deze pries­ters met de apos­te­len vergeleken. Voor deze bij­een­komst waren zij samen­ge­ko­men bij Maria (Onze Lieve Vrouw ter Nood), zoals de apos­te­len volgens de overleve­ring deden bij de dormitio van Maria. Allen waren zij aanwe­zig bij haar ontslapen. Deze pries­ters zijn getuigen van de ver­rij­ze­nis in een gese­cu­la­ri­seerd wereld­deel, getuigen van Jezus Christus die de Weg, de Waar­heid en het leven is.

Terug