Arsacal
button
button
button
button


Vormselkracht in Zeewolde

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 mei 2023 - 240 woorden
De 'Sterre der Zee' in Zeewolde
De 'Sterre der Zee' in Zeewolde
Vormselkracht in Zeewolde

Zater­dag­avond 13 mei, feest­dag van Onze Lieve Vrouw van Fatima, was ik in Zeewolde, in de kerk die aan Maria als Sterre der Zee is toegewijd. Acht jon­ge­ren ont­vingen daar het heilig Vormsel.

Vormselvoor­be­rei­ding

De jon­ge­ren waren sinds ok­to­ber 2021 samen op weg gegaan naar het vormsel toe. Een en­thou­siast team van twee vormsel­be­ge­lei­ders en diaken Paul Leferink had­den zich bezig gehou­den met de vormselvoor­be­rei­ding. De jon­ge­ren waren zeer betrokken bij de vie­ring die zij als thema "Vormsel­kracht" had­den meege­ge­ven.

De Eucha­ris­tie­vie­ring vond plaats in de katho­lie­ke kerk­ruim­te van het gebouw in Zeewolde waarin ver­schil­lende ge­meen­schappen hun eigen ruimte hebben.

Be­zin­ning

De kracht van het vormsel is de kracht van de heilige Geest die ons mensen het goede ingeeft. Dat roept na­tuur­lijk ook op tot een be­zin­ning over wat niet goed was. De jon­ge­ren had­den zich daar uit­ge­brei­der mee bezig gehou­den en zo kwamen er in het begin van de vie­ring allerlei concrete tekorten naar voren die in de schuldbelij­denis wer­den bele­den. We zijn niet perfect en hebben de hulp van de heilige Geest meer dan nodig. Het gaat zeker niet van­zelf, we zijn geen robots die door de Geest wor­den gestuurd, maar bewuste en actieve mede­wer­kers aan Gods plan als we luis­te­ren naar wat Gods Geest ons ingeeft.

Proficiat!

De cantor­groep onder­steunde de vie­ring met toepas­se­lijke gezangen.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen en wens hen toe dat zij hun levensweg mogen lopen met God, in de kracht van de Geest!

Terug