Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in 'De kathedraal van het noorden'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 juni 2023 - 269 woorden

Vrij­dag 16 juni, hoog­feest van het heilig Hart van Jezus, vieren we het heilig vormsel van der­tien vor­me­lin­gen van de pa­ro­chie St. Joannes de Doper in Lange­dijk (Noord-Scharwoude), in de kerk die ook wel wordt genoemd "de ka­the­draal van het noor­den".

Leeftij­den

Het was een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met een gelegen­heids­koortje van vier jon­ge­ren, die mooie en li­tur­gisch goed passende lie­de­ren lieten horen, die voor de jon­ge­ren aan­spre­kend waren. Pastoor Bruno Sestito con­ce­le­breerde samen met kape­laan Juan Andrés Correa del Rio.
De jon­ge­ren waren van ver­schil­lende leeftij­den, er waren er ook bij die bin­nen­kort gaan trouwen en twee jon­ge­ren die net katho­liek waren gewor­den.

Hart

De vor­me­lin­gen had­den onder meer stil gestaan bij de strijd tussen goed en kwaad in de wereld en daar een collage over gemaakt (zie foto).
In de vie­ring ston­den we stil bij het hoog­feest van het H. Hart en de liefde van Jezus voor ons allen. Die liefde wordt aan ons hart gegeven door de Geest van liefde die we in het heilig vormsel ont­van­gen. Niet rijkdom, macht en aanzien kunnen ons leven gelukkig maken en mooi, dat kan alleen de liefde, de liefde die geeft zoals Jezus dat zelf heeft gedaan, die zijn leven voor ons heeft gegeven.

WJD

Na afloop van de vie­ring kwamen we samen in de pastorie onder meer met jon­ge­ren die bin­nen­kort naar de WJD (Werledjon­ge­ren­da­gen) gaan. We zijn blij dat er met onze bisdomreis bijna hon­derd jon­ge­ren mee­gaan, terwijl er ook een flinke groep jon­ge­ren meegaat met andere reizen, zoals die van de neo­ca­te­chu­me­nale weg, de Portugese en Poolse pa­ro­chie en ver­schil­lende andere spi­ri­tu­ele families. Mooi en hoop­vol!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug