Arsacal
button
button
button
button


Herdenking van de Martelaren van Alkmaar

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 juni 2023 - 1243 woorden
Interieur van de kerk
Interieur van de kerk
Herdenking van de Martelaren van Alkmaar
Het altaar met de reliek van het H. Bloed
Het altaar met de reliek van het H. Bloed

Zondag 18 juni vier­den we in Alkmaar de her­den­king van de Fran­cis­ca­nen en "wereldheren" die in 1572 en 1573 zijn vermoord uit haat tegen het katho­lie­ke geloof. Een dag om extra te bid­den om vrij­heid, verdraag­zaam­heid, verschei­den­heid en ver­bon­den­heid, de vier V's die burge­mees­ter Anja Schouten in haar toe­spraak noemde.

Muziek

In de Sint Lau­ren­tius­kerk aan het Verdronkenoord was de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met de Lau­ren­tiuszan­gers, die prach­tige muziek ten gehore brachten, waar­on­der de Missa sub titulo sancti Leopoldi van Joseph Haydn.

De her­den­king

Bij de plech­tige intocht werd door de burge­mees­ter en mij een krans geplaatst bij de plaquette bij de ingang van de kerk, die aan de Alkmaarse mar­te­la­ren herinnert. Bart Oud stond in een inlei­dend woord stil bij de patroon de H. Lau­ren­tius, wiens naar voren gehaald feest die dag werd gevierd, de H. Mattias en de Fran­cis­ca­nen en wereldheren die in 1572-1573 de mar­tel­dood waren gestorven. De Burge­mees­ter sloot met haar toe­spraak, die blijk gaf van ver­bon­den­heid en een goed inge­werkt zijn in het thema, de vie­ring af. Zij herinnerde eraan dat de kerk waarin wij ver­keer­den een ontwerp was van Pierre Cuijpers en een van de be­lang­rijk­ste monu­menten van de stad is. Pastoor-deken Franklin Brighita en kape­laan Antonio Tocco con­ce­le­breer­den.

Heilig­ver­kla­ring?

De mar­te­la­ren zijn niet zalig- of heiligverklaard, hoewel er een canoni­sa­tie­pro­ces is gestart dat in de vijfit­ger jaren is blijven liggen van­wege de opmer­king door een consultor van het Romeinse Di­cas­te­rie dat te weinig his­to­risch was onder­bouwd dat de mar­te­la­ren om redenen van het geloof waren gestorven. Daa ris overigens wel ver­an­de­ring in­ge­ko­men doordat nog meer bekend is gewor­den over de beul emn over de algemene situatie, onder meer door het dag­boek van de toen uit Alkmaar gevluchte Clarissen. Vica­ris dr. Gerard Bruggink heeft het op zich geno­men om zich hier ver­der in te ver­die­pen.

Reliek

In de St. Lau­ren­tius­kerk wordt ook de reliek bewaard van het bloed­won­der dat in Alkmaar heeft plaats­ge­von­den (altaar voorin rechts). Het is op zich al een won­der dat deze reliek de re­for­ma­tie heeft overleefd! Ook het heilig Bruurke van Megen is rond deze kerk opgegroeid en is er mis­die­naar geweest.

Homilie

DE FAKKEL DOORGEVEN

HOOGFEEST H. LAURENTIUS, Ge­dach­te­nis Mar­te­la­ren van Alkmaar,

H. Lau­ren­tius­kerk, Alkmaar


Broe­ders en zusters,

Dat is niet meer...

De ouderen onder U
hebben grote ver­an­de­ringen mee­ge­maakt
in het ker­ke­lijk leven:
een bloeiend ker­ke­lijk leven,
uitpuilende kerken met een hele reeks Missen,
kloosters en semi­na­ries overal,
dat is niet meer.
De wereld is anders gewor­den
en het open­ba­re leven is niet
op geloof en gods­dienst gericht.
Gelo­vi­ge mensen wor­den niet zoals vroe­ger
gesteund door de hele structuur van de samen­le­ving.

Keuzes


Hoe ga je daar­mee om?
Je kunt na­tuur­lijk de moed laten zakken
of mee­gaan met de trend
van de maat­schap­pij.
Maar je kunt ook een eigen keuze maken,
in ieder geval: er is een keuze,
we hoeven niet te doen
wat anderen doen en media zeggen;
wat voor keuze willen we maken?

450 jaar gele­den

Voor die vraag ston­den ook
uw stad­ge­no­ten, onze land­ge­no­ten, 450 jaar gele­den.
De ver­an­de­ringen gingen toen
zeker zo snel als ze nu zijn gegaan.
Ineens was het allemaal afgelopen
met het katho­lie­ke geloof:
geen kerken, geen pro­ces­sies, geen kloosters meer
en wie uit de kast kwam als katho­liek
liep erns­tig gevaar.
Sowieso kon­den katho­lie­ken
geen publieke functies meer bekle­den,
ze wer­den ge­mar­gi­na­li­seerd, gedis­cri­mi­neerd..
Wat doe je dan,
als je zoiets over­komt?

Naar binnen

Je hebt dan eigen­lijk maar één weg:
je moet naar binnen toe,
naar wat je diepste over­tui­ging is..
Naar binnen gaan
deden de katho­lie­ken toen let­ter­lijk
door verborgen kerkjes te maken,
de zo­ge­naamde “schuil­kerken”;
ze deden het ook
door naar hun eigen binnen­kant te gaan:
naar hun ziel, hun inner­lijk leven.
Gebed en gees­te­lijk voedsel
wer­den be­lang­rijker
naarmate de uiter­lijk­heid van katho­lie­ke struc­tu­ren
wegviel.
De katho­lie­ken moesten er meer voor doen
om katho­liek te zijn en te blijven,
ze moesten op zoek naar een schuil­kerkje,
naar katho­liek gods­dienston­der­richt;
ze moesten hun geloof wel ver­die­pen,
anders ging het niet,
dan zou het katho­lie­ke geloof weg zijn geëbd.

Wisselende tij­den

De katho­lie­ke kerk werd kleiner,
maar ze is er door heen geko­men
en na eeuwen
kwamen er andere tij­den,
tij­den van groei en bloei,
het “rijke Roomse leven”.

Hetzelfde punt

We zijn nu weer op precies zo’n zelfde punt
van de ge­schie­de­nis aanbeland
als 450 jaar gele­den.
We moeten weer kiezen,
wie katho­liek wil zijn,
moet er zelf, per­soon­lijk, voor gáán.
Het vraagt nu meer,
het is roeien tegen de stroom in.

De mar­te­la­ren van Alkmaar
die we vandaag gedenken
omdat het 450 jaar gele­den is
dat zij gestorven zijn,
hebben die keuze gemaakt
en kunnen ons daarom ook nu in­spi­re­ren.

Lau­ren­tius

Net zo goed trouwens, als in­spi­re­rend kan zijn
het leven van de heilige Lau­ren­tius,
van wie we vandaag alvast het patroons­feest vieren.
Die maakte bij­zon­dere keuzes:
hij kwam uit voor zijn geloof
en bleef trouw aan zijn zorg voor de armen,
ook al kostte hem dat zijn leven.

De mar­te­la­ren van Alkmaar

Op deze bij­zon­dere dag
waarop we dit patroons­feest
van deze mooie kerk vieren,
staan we ook stil bij de geweld­da­dige dood
van zes Fran­cis­ca­nen
uit het klooster bij de Paar­den­markt te Alkmaar.
Ik noem vandaag met eerbied hun namen:
Daniel van Arendonk, was de overste (gardiaan) van het klooster,
Cornelius van Diest, Joannes van Naar­den,
Ludovicus Voets en Adrianus van Gouda,
waren allemaal Fran­cis­ca­nen uit dat­zelfde klooster;
zij zijn in 1572 wreed vermoord in Enkhuizen.
Wat later was de Fran­cis­caan Engelbertus Terborg
aan de beurt,
hij stierf de mar­tel­dood in Rans­dorp,
toen hij op de vlucht was naar Am­ster­dam.
De twee wereldheren
- zoals de pries­ters wor­den genoemd
die niet bij een kloosterorde horen -,
de pastoor, Eylart van Waterlant
en zijn kape­laan David Leen­dertsz,
zijn hier vlakbij in Alkmaar
op de Stenenbrug vermoord
in het jaar 1573, 450 jaar gele­den.

Clarissen

De Fran­cis­caan Cornelius van Diest,
was ook biecht­va­der van de zusters Clarissen;
die zusters kon­den tij­dig vluchten
en zijn na vele omz­wer­vingen
in Portugal terecht geko­men,
waar zij hun kloosterleven hebben voort­ge­zet.
Eén van deze zusters heeft het verhaal opge­schre­ven
over wat de zusters had­den mee­ge­maakt;
zij schreef over de gruwelen die in Alkmaar
had­den plaats gevon­den
en ver­telde dat de Geuzen vooral gebeten waren
op de Fran­cis­ca­nen,
omdat die zich het sterkst inzetten
voor het katho­lie­ke geloof.

Een haat­dra­gende scherp­rechter

De vijf Fran­cis­ca­nen die naar Enkhuizen wer­den gebracht,
kregen daar te maken
met een haat­dra­gende scherp­rechter:
com­mis­sa­ris Gerard van Berkenrode
liet de paters op wrede wijze ter dood brengen.
Ze wer­den opge­han­gen aan het koord
van hun eigen habijt
en de lichamen hebben ze ver­vol­gens
laten ver­dwij­nen.
Die Van Berkenrode was pries­ter geweest,
maar van zijn geloof afge­val­len,
nu stond hij in dienst
van Willem van Oranje;
hij had een grote haat
tegen het katho­lie­ke geloof ont­wik­keld
en stelde de Fran­cis­ca­nen op de proef
op het punt van hun geloof,
vooral het geloof in de wer­ke­lijke te­gen­woor­dig­heid
van Christus in de Communie.
Maar die Fran­cis­ca­nen bleven standvas­tig
en kwamen dui­de­lijk voor hun geloof uit.

Verborgen

De pastoor en de kape­laan
hebben zich bijna een jaar verborgen weten te hou­den,
maar toen had ook hun laatste uur geslagen.
‘S Morgens in alle vroegte wer­den zij opge­han­gen
op de Stenenbrug.

In­spi­re­rend

Toch zijn ze niet vergeten
en her­denken we ook vandaag nog
het offer dat zij hebben gebracht.

Ik hoop en bid
dat zij ons allen blijven in­spi­re­ren
om met ver­trouwen te bouwen
aan een toe­komst van geloof,
om zelf trouw te zijn aan ons geloof
en anderen te in­spi­re­ren
om die gees­te­lij­ke schat niet los laten.
Dan geven we de fakkel door,
ook in deze tijd
al kunnen we niet alles van vroe­ger bewaren,
maar dan maken we het moge­lijk
dat een nieuwe gene­ra­tie zal opstaan
om die fakkel over te nemen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug