Arsacal
button
button
button
button


Ursulinen van Bergen vieren 125 jaar

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 8 juli 2023 - 909 woorden
Feesttaart bij 125 jarig bestaan
Feesttaart bij 125 jarig bestaan
Met zr. Lucy en de algemeen administrator, diaken Jules Post
Met zr. Lucy en de algemeen administrator, diaken Jules Post
Toespraak van zr. Marie Josée, laatste algemeen overste
Toespraak van zr. Marie Josée, laatste algemeen overste

Zater­dag 8 juli vier­den de zusters Urulinen van Bergen dat hun Con­gre­ga­tie 125 jaar gele­den werd opgericht. Honder­den zusters hebben zich met name voor het katho­liek onder­wijs ingezet in heel het oude bisdom Haar­lem, dat de provincies Noord- en Zuid-Holland en een groot deel van Zeeland omvatten. Nu zijn er nog zeven­tien zusters.

De ge­mid­del­de leef­tijd is 92 jaar. Toch zit de pit er nog in. Dat was te merken aan de krach­tige samenzang tij­dens de Eucha­ris­tie en de gezellige sfeer bij koffie en borrel daarna, waarbij twee feest­lie­de­ren weer­den gezongen. Er is een­heid en ver­bon­den­heid en de zusters zijn nu weer samen in één huis, in Bergen. Ook de reli­gi­euze geest krijgt aan­dacht, niet alleen door de lau­den en vespers, maar bij­voor­beeld ook door een gebeds­dienst waarin alle overle­den zusters wer­den her­dacht.
De dag had een klein rouwrandje, want prcies op deze dag werd pastoor Gerard Koning uitgevaren, die goed bekend was met de Con­gre­ga­tie en één jaar de admini­strator of Com­mis­sa­ris (alge­meen be­stuur­der) ervan was, toen er in eigen gele­de­ren bij de zusters niet voldoende bestuurs­kracht meer was. Na­tuur­lijk hebben we speciaal aan pastoor Gerard Koning gedacht in het gebed van deze Mis. Bij de uit­vaart was de vica­ris-generaal aanwe­zig en werd een bood­schap van mij voor­ge­le­zen.

Na de Eucha­ris­tie­vie­ring was ik bij de fees­te­lij­ke ont­moe­ting met de zusters en de mede­wer­kers

Homilie

EEN DAG VAN DANKBAARHEID

Pastoor Smeeman

Beste zusters, beste diaken Post en U allen,

Met vreugde ben ik hier vandaag aanwe­zig
om met U het 125 jarig bestaan te vieren
van de Con­gre­ga­tie van de Ursulinen van Bergen.
Met volle mede­wer­king van de bis­schop van Haar­lem
is de Con­gre­ga­tie in 1898 gesticht
door pastoor Smeeman van Mon­nic­ken­dam,
met als doel de pa­ro­chies te helpen aan onder­wijs­krachten.

Schoolstrijd

Want in 1868 had­den de Neder­landse bis­schop­pen
een Mande­ment gegeven over het onder­wijs
waarin zij voor katho­lie­ke scholen pleitten;
dat werd het begin van de zo­ge­naamde “Schoolstrijd”
om gelijkbe­rechti­ging voor onder meer de katho­lie­ke scholen.
Daarbij waren vooral veel relgieuzen nodig.

Lerling blijven

Duizen­den kin­de­ren,
vooral meisjes uit de kop van Noord-Holland,
kregen hun vor­ming van Ursulinen van Bergen.
In Monniken­dam, waar de con­gre­ga­tie begon,
staat een beeld dat naar die ge­schie­de­nis ver­wijst
en dat zegt dat je altijd leer­ling moet blijven.
Ook de zusters hebben zich zelf zo gezien:
steeds weer blijven leren,
zich blijven ont­wik­ke­len, was hun doel.
De zusters Ursulinen van Bergen
hebben in Noord- en Zuid-Holland
een grote en be­lang­rijke rol gespeeld
in het ver­zorgen van goed, katho­liek onder­wijs.

Het doel

Want het doel van de nieuwe Con­gre­ga­tie werd:
‘de hoogste eer aan God te geven
door zich toe te leggen op eigen heili­ging en volmaakt­heid
en met al haar krachten mee te werken
aan het heil van de even­mens,
vooral door de chris­te­lijke opvoe­ding der jeugd.’

Vorming van de hele mens

Het ging de zusters dus niet op de aller­eerste plaats
om het leren van weetjes.
Het ging vooral om vor­ming en opvoe­ding
en dus om vor­ming van de hele mens,
zodat de leer­lin­gen goede en verant­woor­de­lijke
chris­te­nen en bur­gers zou­den zijn.
Na­tuur­lijk klinken de woor­den,
in de Con­sti­tu­ties van toen
nu een beetje geda­teerd,
maar de kern is nog even be­lang­rijk:
‘Hebt ach­ting voor de kin­de­ren’, staat daar
‘en houdt van hen allen evenveel.
Behandelt hen altijd met goed­heid
en niet als hunne Oversten,
maar als hunne moe­ders.’
Een Ursuline van Bergen
zou volgens de Con­sti­tu­ties
de kin­de­ren met een moe­der­lijke liefde
tegemoet tre­den.

H. Angela Merici

In feite kregen de zusters in de Con­sti­tu­ties
hier de raad mee
die de H. Angela Merici,
stichteres van het eerste Gezel­schap van St. Ursula
in het zes­tien­de-eeuwse Brescia in Italië,
had gegeven aan haar mede­werksters.
Het was zaak ervoor te zorgen
dat de kin­de­ren het leren fijn von­den
en met plezier hun school­werk deden.
De lessen moesten aan­trek­ke­lijk en bevatte­lijk zijn.
Om vrucht­baar te werken onder de kin­de­ren,
zo kreeg U, beste zusters, te horen,
zul je zelf de deug­den moeten beoefenen
waartoe je anderen on­der­richt en opleidt.
Je bent zelf de methode!

Vernieuwend

Uw con­gre­ga­tie stond erom bekend
vernieuwend te zijn,
bij­voor­beeld in huishoud­on­der­wijs en zwak­zin­nigen­zorg.
In 1923 startte bovendien het missie­werk in Oeganda en Kenia.

Zaadjes

Vandaag is het vooral een dag
om dank­baar op dit alles terug te kijken.
Wat heeft U als Ursulinen van Bergen
mooie en bete­ke­nis­volle dingen gedaan!
Na­tuur­lijk, het ligt al weer vele jaren achter U.
Maar het waren allemaal zaadjes die U hebt uitgestrooid
en die door de gene­ra­ties heen
vruchten dragen tot op de dag van vandaag.

Wat blijft...

Het evan­ge­lie dat we vandaag hebben gelezen,
roept op tot een zekere onbe­zorgd­heid
en tot ver­trouwen.

Ja, het is een oproep tot ver­trouwen:
de Heer zorgt voor ons,
bekommer je maar om wat wer­ke­lijk be­lang­rijk is,
om wat van waarde blijft,
wat eeuwig is
en als we dat doen,
zijn we eigen­lijk weer terug
bij de bron:
die dag dat de goede God
U, ons bij de hand geno­men heeft
en ons ge­roe­pen heeft
om een mooie weg te volgen
van dienst­baar­heid
en toe­wij­ding aan het rijk van God;
die roe­ping blijft, altijd,
met de basis van de drie geloften,
waardoor U Jezus op een bij­zon­dere manier
wilt navolgen.

Dit is uw leven, dat is uw zijn als reli­gi­eus.
Ik dank U voor Uw gebed en ver­bon­den­heid
en voor Uw reli­gi­euze leven.
Van harte wens ik U daarvoor
Gods zegen!

En proficiat met dit 125 jarig bestaan van Uw Con­gre­ga­tie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug