Arsacal
button
button
button
button


Vormselviering met koor en orkest in de Obrechtkerk

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 juli 2023 - 287 woorden
de vormelingen
de vormelingen
het Obrechtkoor
het Obrechtkoor
met kerkbestuursleden
met kerkbestuursleden

Zondag 9 juli werd het heilig vormsel gevierd voor de pa­ro­chies van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede (Vredes­kerk) en O.L. Vrouw van de aller­hei­ligste rozen­krans (Obrecht­kerk). Negen vor­me­lin­gen ont­vingen dit sacra­ment in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met koor en orkest.

Obrecht­koor

Het Obrecht­koor zingt mooie, meerstemmige Missen en dat doen ze op feest­da­gen met een orkest erbij. Deze keer was het de Missa Sancti Joseph van Joh. Christoph Pez, een mij niet bekende com­po­nist uit de late zeven­tien­de eeuw (+1716), maar het klonk goed. De vormsel­vie­ring was zo'n fees­te­lijk gebeuren, dus de Mis werd uitge­voerd met orkest. Bovendien was het de ver­jaar­dag van de pastoor Jacques Quadvlieg. Jane Lang diri­geerde en António Pedrosa bespeelde het orgel.

Het vormsel

De negen vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid op de grote dag en had­den er naar uitgezien. In de homilie ben ik erop inge­gaan dat de heilige Geest die we in het vormsel ont­van­gen graag in ons wil werken maar dat er ook aan onze kant iets nodig is: de heilige Geest kan niet goed bij ons binnen komen als ons hart te zeer gevuld is met rommel, kwaad, gemeen­heid, onzuiver­heid. We moeten de klimaatver­vuiling van onze geest en ons hart tegen­gaan met Gods hulp, dan kunnen we de heilige Geest pas goed ont­van­gen en zijn werk laten doen. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren, omdat God Zijn werk in ons kan doen.

Mis­die­naars

Een groep jonge mis­die­naars dien­den de Mis samen met enkele oudere acolieten. Alles was dus heel mooi ver­zorgd. Een deel van de vor­me­lin­gen komt uit de Engelse ge­meen­schap die in deze kerk op zater­dag­mid­dag samen­komt voor de vie­ring van de zon­dags­mis.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen, hun ouders, beken­den en familie en de pa­ro­chie!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug