Arsacal
button
button
button
button


Provinciaal en Generaal bestuur Spiritijnen op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juli 2023 - 184 woorden

Maan­dag­mid­dag 10 juli was de provinciaal en enkele leden van het Generaal bestuur van de Spiri­tijnen (paters van de heilige Geest) op bezoek. Enkele pries­ters van deze reli­gi­euze con­gre­ga­tie werken sinds enige tijd in ons bisdom.

Samen met vica­ris-generaal dr. Bart Putter heb ik hen ont­van­gen. De paters Clement en Patrick werken al enige tijd in de pa­ro­chie van Meer­liede, waar Halfweg, Vijf­hui­zen, Haar­lem­mer­liede en Spaarn­dam onder vallen. Nu is er ook een pries­ter voor de pa­ro­chie van de Portugees spreken­den geko­men, die in de Am­ster­damse Boom­kerk samen­komt. De nieuwe pries­ter is afkoms­tig uit Angola, waar Portugees ge­spro­ken wordt. Vorige week is hij aan de ge­meen­schap voor­ge­steld, waar­van deken Marcelo Salao Rocha de admini­strator is.

We hebben een en ander uitgewisseld over wat nodig is voor de pas­to­raal. De paters proberen zich zo snel moge­lijk taal en cultuur eigen te maken al hebben ze daar zeker ook de hulp voor nodig van betrokken pa­ro­chi­anen. De provinciaal pater Marcel Uzoigwe was dank­baar voor het welkom en de hulp tot nu toe.

Van harte wensen we deze pries­ters Gods zegen toe voor hun werk in ons bisdom!

Terug