Arsacal
button
button
button
button


Meet & Greet in het bisschopshuis

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 juli 2023 - 614 woorden

Woens­dag­mid­dag 26 juli was er in het bis­schops­huis bij de ka­the­draal een ‘Meet & Greet’ met de bis­schop. Maar de bis­schop kwam bijna een uur te laat... Hoe kwam dat?

Samen Kerk

In het bis­schops­huis had­den zich om 14.00 uur een groepje belang­stel­len­den verzameld om in gesprek te gaan met de bis­schop. Deze ‘Meet & Greet’ was een idee geweest van de hoofd­re­dac­teur van "Samen kerk", pastoor Eric van Teijlingen, die dit in het bisdom­blad had aan­ge­kon­digd en er zelf (gelukkig) bij aanwe­zig was.

Kerk­slui­tingen: hoe zit dat?

Er was gelegen­heid om over van alles en nog wat te spreken, maar in het gesprek was er veel aan­dacht voor kerk­slui­tingen, temeer omdat dit momenteel in West Friesland speelt.
Ik heb de bena­dering van het bisdom toe­ge­licht: de bis­schop wil niet graag kerken sluiten, integen­deel! Het is ook niet zo dat de bis­schop of het bisdom zegt dat er zoveel kerken dicht moeten. Toch wordt er soms vanuit het bisdom aange­ge­ven dat er maat­regelen moeten wor­den geno­men, ook in deze sfeer. Hoe zit dat dan?

Drie instru­menten

Vanuit het bisdom wordt aan de pa­ro­chies een drietal instru­menten aan­gereikt om de situatie te evalueren: een vitali­teitsscan, een gebouwen­plan en een finan­ciële scan. Deze instru­menten willen de pa­ro­chie­besturen helpen om hun situatie in gesprek te brengen, omdat we weten dat het best moei­lijk is om die goed onder ogen te zien. De vitali­teitsscan vraagt naar het ker­ke­lijk leven en de be­trok­ken­heid. In het alge­meen zien we dat de finan­ciën van de pa­ro­chies sterk achteruit gaan. Soms denken pa­ro­chies: "Laat ons het geld dat er is maar opmaken", maar wij willen vanuit het bisdom graag de toe­komst voor­be­rei­den, jon­ge­ren en ge­zin­nen bijeen brengen, uit­no­di­gend zijn voor nieuwe mensen, enzo­voorts.

Samen­wer­kings­ver­ban­den

De pa­ro­chies zijn verenigd in samen­wer­kings­ver­ban­den met dezelfde mensen in het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chies daar­van, om de situatie in een wij­dere regio te kunnen overzien, zodat er in die regio wel voldoende kerken over­blij­ven door een afgestemde plan­ning.

Bisdom in beeld?

Als op de finan­ciën wordt inge­teerd, zal er vanuit het bisdom een aanspo­ring komen om de situatie gezond te maken, zodat niet in een groter gebied op termijn alle kerken weg­val­len. Maar de keuzes wor­den gemaakt in de regio, in de pa­ro­chies en de samen­wer­kings­ver­ban­den en aan die keuze gaat een uit­ge­breide consul­ta­tie van de gelo­vi­gen vooraf. De bis­schop komt pas in beeld na de aan­vraag van het lokale pa­ro­chie­bestuur om een kerk te sluiten, na bespre­king in de staf en de pries­ter­raad die een advies geeft.

Andere thema's

Ook andere thema's kwamen aan bod en pastoor Van Teijlingen was al uit­ge­breid met de aanwe­zigen in gesprek gegaan voordat ik erbij kwam. De aanwe­zigen hebben zich voor­ge­steld en ook ik heb iets meer over mijn levensloop ver­teld. Som­mi­ge aanwe­zigen gaven een mooi ge­tui­ge­nis van hun geloof en van hoe God in hun leven was geko­men.

Verlaat

Ik kwam zelf bijna een uur te laat binnen. Die morgen was door de opticien ge­con­sta­teerd dat mijn gezichts­ver­mo­gen in korte tijd sterk achteruit was gegaan, zodanig dat het alarmerend was. Ik had het grote geluk dat er direct in het zie­ken­huis naar gekeken kon wor­den. Het bleek nastaar te zijn en er was in het zie­ken­huis de moge­lijk­heid dat dit meteen kon wor­den verholpen. Ik was daar bij­zon­der dank­baar voor, met name van­wege de aanstaande reis naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen. Ik kon het zie­ken­huis verlaten met een hel­der zicht op de wer­ke­lijk­heid en zo het gesprek binnen­gaan, al was het dus wel verlaat. Ik dank pastoor Van Teijlingen die de honneurs heeft waar­ge­no­men en de grootste kri­tiek op het bisdom al had be­spro­ken! Toen ik binnenkwam was ie­der­een al veel mil­der gestemd!

Terug