Arsacal
button
button
button
button


Opening van de wereldjongerendagen in Lissabon

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 1 augustus 2023 - 302 woorden

Dins­dag 1 au­gus­tus was de ope­nings­mis van de wereld­jon­ge­ren­da­gen in het Parque Eduardo VII in Lissabon.

Evene­menten

Deze dins­dag heb ik de groep jon­ge­ren van ons bisdom niet gezien. Zijn zijn op een slaaplokatie onder­ge­bracht samen met Libanese jon­ge­ren. Over­dag zullen ze zeker hebben genoten van de vele eve­ne­menten die in het kader van de wereld­jon­ge­ren­da­gen plaats vin­den: te toon­stel­lingen, concerten, films, con­fe­ren­ties, ge­tui­ge­nissen en nog veel meer is er op allerlei plaatsen te beleven. Ik ben o der gebracht in een van de hotels waar de bis­schop­pen logeren; ze zijn zoveel moge­lijk bij elkaar om het ver­voer en brie­fing te facili­te­ren.

Naar de ope­nings­vie­ring

Al vroeg in de mid­dag moesten we klaar staan voor het ver­voer naar de plaats waar de ope­nings­mis wordt gevierd, op de Colina do Encontro, Campo Da Graça. Daar wer­den de bis­schop­pen ont­van­gen en op het veld was tevoren een concert met ver­schil­lende bands uit allerlei delen van de wereld. Mgr. Van den Hende, mgr. Woorts en Mgr Mutsaerts waren er ook, evenals Mgr De Jong en mgr. Van den Hout. We ont­moe­ten er ver­schil­lende bekende bis­schop­penkar­di­na­len, onder mgr. Habib, die se­cre­ta­ris was in onze Nuntiatuur in de tijd dat ik benoemd werd tot hulp­bis­schop (zie foto).

Met spoed...

De Mis was met de Patriarch, een ereti­tel van de aarts­bis­schop van Lissabon. Een koor van meer dan hon­derd jon­ge­ren zong de Mis. Vele hon­der­den bis­schop­pen en nog veel meer pries­ters waren aanwe­zig. Het veld was vol jon­ge­ren en de Mis was ter ere van Maria visi­ta­tie van­wege het thema van de wereld­jon­ge­ren­da­gen dat ver­wijst naar Maria die met spoed ver­trok om haar nicht Elizabeth bij te staan. Het weer bleef gelukkig goed al zag het er even dreigend uit. Achter het podium/altaar­ruim­te zag ik regel­ma­tig vliegtuigen opstijgen of lan­den: het vlieg­veld is niet ver weg.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug