Arsacal
button
button
button
button


Tweede catechesedag en welkom aan de paus

Mgr. Van den Hende over Sociale vriendschap

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 3 augustus 2023 - 511 woorden

Donder­dag 3 au­gus­tus was de catechese met bis­schop Van den Hende en het welkom aan de paus.

"Doe maar..."

Mgr. Van den Hende sprak op de tweede catechese­dag over sociale vriend­schap naar aan­lei­ding van woor­den van Jezus uit het Johannese­van­ge­lie en de sociale En­cy­clie­ken van ver­schil­lende pausen. Het evan­ge­lie was dat van de bruiloft van Kana en de woor­den van Maria: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Naar anderen toe­gaan vanuit je vriend­schap met Christus, die ons vrien­den noemt, dat was een be­lang­rijk thema. Bij die vriend­schap hoort kunnen luis­te­ren en enige be­schei­den­heid, doordat je ziet dat wat je kunt en doet door God gegeven is. Mgr. Van den Hende pre­sen­teerde ook hier de Docat, een samen­vat­ting van de sociale leer van de kerk, die op zijn ini­tia­tief is ver­taald.

Na de catechese van de bis­schop waren er de gesprekken in deel­groep­ge­sprek naar aan­lei­ding van drie vragen die de bis­schop had gesteld. In een panel met vier jon­ge­ren werd een terug­kop­pe­ling gedaan. De ochtend werd af­ge­slo­ten met de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin Mgr Van den Hout hoofd­cele­brant was.

Welkom paus Fran­cis­cus, in afwach­ting

Tegen de avond, om kwart voor zes, was de welkom­cere­mo­nie voor paus Fran­cis­cus. Het betekende dat we al om 14:00 uur met de bis­schopsbussen mee moesten. Er was dus nog ver­schil­lende uren voor­ont­moe­ting en gesprek met andere bis­schop­pen en te horen over hun situatie. Zo sprak ik met een bis­schop uit Venezuela die een bisdom had dat veel groter was dan heel Neder­land. Ook ontmoetten we de kar­di­na­len Arborelius (Stockholm) en Omella (Barcelona) en anderen. Een bis­schop uit Wit Rusland (Bidlarus) stond wat alleen. Hij sprak naast zijn eigen taal alleen Russisch. Onder de kar­di­na­len was ook kar­di­naal Zuppi, die onlangs als gezant van de paus naar Oekraïne, Moskou en Wash8ngton is gestuurd.

Meer ont­moe­tingen

Op het veld zat ik naast een bis­schop uit Litouwen en de bis­schop van El Paso (foto, VS). Ook ontmoette ik de nieuwe jonge hulp­bis­schop van Lyon. Ook met andere bis­schop­pen had ik contact, onder wie de aarts­bis­schop van Chieti-Asti, de bekende theoloog Bruno Forte. Die ont­moe­tingen maken deze bij­een­komsten extra mooi. Het pro­gram­ma op het veld was vooral muziek met allerlei bands, onder meer een stevige rock­band van de Cenacolo-ge­meen­schap die net op deze dag haar stichteres, zuster Elvira, had verloren.

De vie­ring met de paus

in de vie­ring met de paus wer­den alle vlaggen binnen gedragen evenals het jon­ge­ren­kruis en de icoon van Maria. De paus zei in zijn preek dat God ons kent bij onze naam, dat hij ons liefheeft en roept, zoals we zijn, niet zoals we zou­den moeten zijn of zoals de maat­schap­pij of de mensen van ons ver­wach­ten. Na de homilie wer­den de heilige en zalige patronen van de WJD aan­ge­roe­pen. een groep jon­ge­ren voer­den dansen uit in veel­kleu­rige kle­ding. De paus maakte een tame­lijk pit­tige indruk, al moet hij het pro­gram­ma bij ver­plaat­singen afwerken in de rol­stoel. Ook maakt hij soms de indruk dat hij pijn heeft.

Na de mooie vie­ring ver­trok­ken we weer naar de bussen die ons terug brachten naar de hotels.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug