Arsacal
button
button
button
button


Eritrese Aartsbisschop op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 25 september 2023 - 220 woorden

Maan­dag 25 sep­tem­ber was ik in Heems­kerk waar de aarts­bis­schop van Asmara, Z. Exc. Menghesteab Tesfamariam te gast was bij Abba Tesfayohanes Yakob, de pries­ter van de katho­lie­ke Eritrese ge­meen­schap. De aarts­bis­schop heeft de katho­lie­ke Eritrese ge­meen­schappen bezocht en het vormsel toege­diend.

Vormsel

Op de bij­ge­voegde foto's is de vorm­plech­tig­heid in Am­ster­dam Noord (nieuwe St. Au­gus­ti­nus) te zien, die in de Ge'ez ritus plaatsvond. Langzamer­hand gaat de Eritrese kerk terug naar het toedienen van de intitiatie-sacra­menten (doopsel, vormsel en heilige communie) in één vie­ring, zoals dat in vrijwel alle Oosterse kerken gebruik is ge­ble­ven. Onder Latijnse invloed was in het verle­den het heilig vormsel vaak uit­ge­steld, zodat een vormreis van de aarts­bis­schop nog op zijn plaats was, die deze reis naar ons land kon combineren met het bezoek aan Rome voor de deelname aan de Synode. De Aarts­bis­schop is hoofd van de Oosters-katho­lie­ke Metropolitane kerk sui iuris (lett: "van eigen recht", wat de aparte positie aanduidt) van Eritrea.

 

Op de foto van de ont­moe­ting staan behalve kape­laan Jaider van Heems­kerk en Abba Tesfayoanes, ook een Eritrese pries­ter uit Duits­land en Colombiaanse zusters uit Honduras, die even­eens op bezoek waren. Bij de maal­tijd in de pastorie in Heems­kerk waren ook een Filippijnse en een Neder­landse aanwe­zig. Er was dus weer volop gelegen­heid om te beleven dat we een wereld­kerk zijn...!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug