Arsacal
button
button
button
button


Achthonderd jaar kerststal: twee warme kerststalboeken gepresenteerd

Van Kribbe tot kerststal

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 4 oktober 2023 - 462 woorden

Woens­dag 4 ok­to­ber, feest­dag van Sint Fran­cis­cus, werd in Rome de nieuwe Exhor­ta­tie van paus Fran­cis­cus over het klimaat ge­pre­sen­teerd en in het Bene­dic­tushof in Egmond wer­den twee nieuwe boeken over en rond de kerstal ten doop gehou­den. Dat had allemaal alles met de heilige Fran­cis­cus te maken.

Laudate Deum

Fran­cis­cus is de heilige van de aan­dacht en liefde voor de schep­ping. Paus Fran­cis­cus had zijn En­cy­cliek over klimaat en milieu dan ook "Laudato sì" genoemd, naar de beginwoor­den van het zonne­lied waar­mee Fran­cis­cus de schoon­heid van de natuur, Gods schep­ping, bezong. Over de nieuwe Apos­to­lische Exhor­ta­tie is meer te lezen op de web­si­te van ons bisdom.

De Kerst­groep, grenzeloos mooi

In de Bene­dic­tushof van de abdij van Egmond kwamen deze morgen mensen samen vanuit heel het land om de pre­sen­ta­tie mee te maken van twee boeken: De kerst­groep, grenzeloos mooi is een ini­tia­tief van de vereni­ging "Vrien­den van de kerst­groep"Neder­land. Kerst­stallen vanuit heel de wereld wor­den erin ge­pre­sen­teerd. Het is een boek met teksten én met veel mooie foto's (Foto's: Kees van der Veer). Voor­zit­ter van de Vrien­den, mw. Nelly Vellinga-Geer­lings schreef een Ten geleide, Scriba René de Reuver van de PKN en ik schreven bei­den een voor­woord; dat drukt ook de oecu­me­nische bete­ke­nis van de kerst­stal uit, die "de laatste jaren vele pro­tes­tantse huis­ka­mers veroverd" heeft (Ds. René de Reuver).

Acht­hon­derd jaar kerst­stal

Beide boeken zijn een ge­dach­te­nis van het feit dat het dit jaar acht­hon­derd jaar gele­den is dat Fran­cis­cus van Assissi het won­der van Kerst­mis wilde laten herleven in Greccio en daar­mee ook het startschot gaf voor de kerst­stal-praktijk zoals wij die kennen.

De bete­ke­nis van de kerst­stal

Leo Fijen pre­sen­teerde de ochtend en inter­viewde de voor­zit­ter. Ik heb een woordje ge­spro­ken over de bete­ke­nis van de kerst­stal: die verbindt mensen - in het gezin, maar ook over de grenzen van confessies heen -, die geeft een een­vou­dige aan­lei­ding tot catechese en die krijgt in alle culturen een eigen vorm, waardoor wordt uitgedrukt dat Jesus Christus is mens gewor­den voor ie­der­een, alle volkeren en culturen en dat wij allen deel uitmaken van die ene grote mensen­fa­mi­lie.Dat helpt ons ook weer om met een men­se­lijke blik te kijken naar de vragen die vandaag spelen, zoals het lot van de mi­gran­ten.

Van kribbe tot kerst­stal

Het tweede boek heet Van kribbe tot kerst­stal. Het bevat over­we­gingen rond de figuren van de kerst­stal en gebe­den en teksten voor Christus Koning en de Advents­zon­dagen. Nieuw is in vergelij­king met vorige bundels dat er nu ook gebe­den voor kin­de­ren zijn opgeno­men. Van mij zijn er een korte over­we­ging en een gebed in opgeno­men.

Adveniat

De beide boeken zijn van harte aan te bevelen. Ze zijn te ver­krij­gen bij Adveniat, dat onder­deel is gewor­den van uit­ge­ve­rij Jong­bloed: Adveniat


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug