Arsacal
button
button
button
button


Oratie diaken dr. Erik Sengers als buitengewoon hoogleraar

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 oktober 2023 - 425 woorden
Oratie diaken dr. Erik Sengers als buitengewoon hoogleraar
Opening door prof. W. van de Donk
Opening door prof. W. van de Donk
Oratie diaken dr. Erik Sengers als buitengewoon hoogleraar

Vrij­dag­mid­dag 6 ok­to­ber vond aan de Tilburgse uni­ver­si­teit de inaugurele rede plaats als bui­ten­ge­woon hoog­le­raar van dr. Erik Sengers, diaken van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en bestuurslid van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) van ons bisdom.

Militair Or­di­na­ri­aat

Erik Sengers is door Tilburg University benoemd tot bij­zon­der hoog­le­raar vraag­stukken gees­te­lij­ke ver­zor­ging bij de krijgs­macht aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST).
Deze leer­stoel is inge­steld door het Or­di­na­ri­aat voor de Neder­landse Strijd­krachten, dat zorg draagt voor de gees­te­lij­ke ver­zor­ging voor mili­tai­ren. Vandaar dat de Bis­schop van het Militair Or­di­na­ri­aat, mgr. dr. Everard de Jong en de andere stafle­den van dit Or­di­na­ri­aat bij deze gelegen­heid na­tuur­lijk eregasten waren.

Aanwe­zigen

Ook kar­di­naal Willem Eijk was bij de plech­tig­heid aanwe­zig als grootkanselier van de TST.

Samen met vica­ris Gerard Bruggink ver­te­gen­woor­digde ik ons bisdom.

Rector Magnificus dr. Wim van de Donk opende de zit­ting en sloot die af, een cortège van hoog­le­ra­ren was aanwe­zig, onder wie de pries­ter prof. dr Archibald van Wie­rin­gen en de per­ma­nent diaken prof. dr. Bart Koet, bei­den van ons bisdom.

Leer­stoel

Doel van de leer­stoel is het onder­zoek naar het han­de­len van de gees­te­lij­ke ver­zor­ging binnen de krijgs­macht en theo­lo­gische re­flec­tie op vraag­stukken op het gebied van vrede en vei­lig­heid zoals die aan de orde zijn binnen de Neder­landse krijgs­macht. De aan­stel­ling geldt voor een periode van vijf jaar. Erik Sengers deed die re­flec­tie in zijn oratie aan de hand van een concreet voor­beeld van een soldaat die om privacy redenen niet voluit werd genoemd.

Mgr. Punt

In zijn dank­woord richtte prof. Sengers zich tot mgr. Jozef Punt die de weg naar deze aan­stel­ling had gebaand door de diaken een aan­stel­ling te geven als aal­moe­ze­nier, een taak die de nieuwe hoog­le­raar met veel liefde en inzet vervult.

Curriculum

Dr. Erik Sengers (1971, Amersfoort) stu­deerde sociale weten­schappen aan de Uni­ver­si­teit van Am­ster­dam en theo­lo­gie aan de Katho­lie­ke Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit te Utrecht. In 2003 pro­mo­veerde hij aan deze laatste in­stel­ling op een socio­lo­gisch onder­zoek naar de be­trok­ken­heid bij de katho­lie­ke kerk in Neder­land tussen 1800 en 2000. Hij gaf onder­wijs en deed onder­zoek in de (gods­dienst)socio­lo­gie aan de Pro­tes­tantse Theo­lo­gische Uni­ver­si­teit, de Vrije Uni­ver­si­teit, Fontys Hoge­scho­len en de Tilburg School of Catholic Theology. Daar­naast was hij staf­me­de­werker bij het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, laatste­lijk van de Dienst Dio­ce­sane Caritas. Daarna werkte hij nog enkele jaren als aal­moe­ze­nier in Justitiële inrich­tingen. In 2016 pro­mo­veerde hij in de kerkge­schie­de­nis aan de Tilburgse uni­ver­si­teit op een onder­zoek naar Joannes Aengenent, bis­schop van Haar­lem van 1928-1935. Dat is ge­pu­bli­ceerd onder de titel Roomsch socioloog - sociale bis­schop.

Terug