Arsacal
button
button
button
button


Vaak is spreken goud en zwijgen niet eens zilver

Bij de conviventie van de Neocatechumenale weg

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023 - 427 woorden

Zondag 22 ok­to­ber was ik voor de Mis bij de conviventie van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg.

Tegen twee­hon­derd gelo­vi­gen - broe­ders en zusters - waren in Venray voor de conviventie aan het begin van het jaar (het pas­to­rale jaar), een meer­daag­se be­zin­nings­bij­een­komst waar dit keer de En­cy­cliek Spe salvi van paus Bene­dic­tus XVI centraal stond en het boek van de Open­ba­ring van Johannes. Dat thema paste prima bij dat van "pelgrims van de hoop" dat door paus Fran­cis­cus voor het heilig jaar is vast­ge­steld.

Hoop

Ik was er voor de Eucha­ris­tie waarin we lazen over Paulus die de chris­te­nen van Tessalonica dank­baar gedenkt om hun geloof, hun liefde en standvas­tige hoop in Jezus Christus. Hoop hebben betekent dat je ver­trouwt dat er iets ten goede kan gebeuren en uit­ein­delijk is dit de hoop op het eeuwig leven, de hoop dat alles ten goede zal wor­den geleid. De hoop veran­dert alles. Hoop betekent bij­voor­beeld dat je ver­trouwt dat je in je contacten iets ten goede kunt bewerken. Het is vaak niet mak­ke­lijk iemand een opmer­king te maken, toch kunnen we door een goed geplaatste opmer­king iemand helpen om iets, om zich­zelf te verbe­te­ren, te groeien.

Vanuit vrede

Soms spreken we woor­den uit emotie, bij­voor­beeld uit kwaad­heid, maar dat zijn eigen­lijk altijd woor­den die niet uit vrede voort komen En dus meestal niet veel goeds kunnen bewerken. Maar het is goed om te spreken en niet te zwijgen uit angst voor de reactie, want dan wordt het goede dat je metje woor­den kunt bewerken, in ieder geval niet bereikt. O, zeker soms moet je zwijgen, geduld hebben, kun je beter even niets zeggen. Want soms merk je wel dat er geen open­heid is en dat het geen zin heeft om te spreken. In feite doet Jezus ook zo in het evan­ge­lie, doordat hij met een omweg op de opmer­kingen van de Fari­zeeen en Herodianen ingaat.

Eerlijk?

Ons spreken moet ge­ken­merkt zijn door geloof, hoop, en liefde, dat aller­eerst. maar ver­vol­gens is ook de eer­lijk­heid en oprecht­heid een wezen­lijk kenmerk van een goed spreken. De Fari­zeeën prijzen dat in Jezus, dat hij zo eer­lijk is en oprecht. Tege­lijk is hun eigen spreken op dat zelfde moment niet eer­lijk en oprecht. Het is er opgericht iemand ten val te brengen, niet iemand te helpen.

Dus: laten we spreken met geloof, hoop en liefde vanuit en geïnspireerd door een standvas­tige hoop.

Ont­moe­ting

De conviventie was een gelegen­heid om velen te ont­moe­ten, onder meer - vanuit ons bisdom - uit Alkmaar, Haar­lem en de Missiones Ad Gentes van Almere en Am­ster­dam-Uithoorn.

Terug