Arsacal
button
button
button
button


18 cursisten sluiten caritas-cursus 'Taking care+' af

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 november 2023 - 285 woorden

De Am­ster­damse All Saints­kerk heeft gast­vrij­heid gebo­den aan de cursus "Taking care+", een cursus caritas voor katho­lie­ke mi­gran­ten­ge­meen­schappen en andere pa­ro­chies. Acht­tien deel­ne­mers behaal­den deze zater­dag, 4 no­vem­ber, het cer­ti­fi­caat waar­mee zij deze vor­ming afsloten.

Soupkitchen

De All Saints­kerk is een drukke, Engels­ta­lige pa­ro­chie waar veel Ghanezen en Nigerianen komen. Er zijn daar ook veel caritas-ac­ti­vi­teiten, zoals de Soupkitchen, waar­mee vooral mi­gran­ten (en andere mensen die het goed kunnen gebruiken) weke­lijks van een maal­tijd wor­den voor­zien, via het project "Stap ver­der", ven­eens in Am­ster­dam Zuid-Oost. Morgen vieren de pa­ro­chi­anen van All Saints Oogstdank­dag en zal er een inzameling plaats vin­den om de armere mensen te helpen.

Leiding en cursisten

De caritas-cursus stond onder verant­woor­de­lijk­heid van de stadsdiaken, Colm Dekker, die dit deed in ver­bon­den­heid met Toos Beentjes en Ernst Meijknecht, die de cursus eer­der hebben geleid. Corine van der Loos was er als staf­me­de­werker Caritas van het bisdom bij betrokken.

Deze ochtend mocht ik de cer­ti­fi­ca­ten onder­te­ke­nen en uitreiken aan de cursisten die vier zater­da­gen bijeen waren geweest.

Ik zal deel­ne­mers uit de All Saints­paro­chie, De Graan­kor­rel, Diemen, Dui­ven­drecht en The Blessed Trinity.

Caritas, hoe doe je dat?

Wat is be­lang­rijk als je iets voor de caritas wilt doen? Mij vielen twee woor­den op: luis­te­ren en verbin­den. Onder­streept werd het belang van luis­te­ren, goed luis­te­ren want vaak moet je achter de woor­den kunnen horen om de nood te verstaan en in te kunnen gaan op een behoefte. Be­lang­rijk is het ook om mensen met elkaar te verbin­den en hen te laten ervaren dat zij deel uitmaken van een ge­meen­schap, erbij horen.

Later op de dag pre­sen­teer­den de deel­ne­mers hun eigen erva­ringen met de caritas aan elkaar.

Van harte felici­teer ik de cursisten met deze mooie afslui­ting!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug