Arsacal
button
button
button
button


Gebruik je talenten!

Vormselviering in Zwaag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 november 2023 - 269 woorden
Gebruik je talenten!
het pastorale team
het pastorale team
De St. Martinuskerk (een half uur voor de viering)
De St. Martinuskerk (een half uur voor de viering)

Zater­dag­avond 18 no­vem­ber was de vie­ring van het heilig Vormsel in de St. Martinus­kerk in Zwaag voor de H. Matteüspa­ro­chie van Hoorn, Blokker en Zwaag. Dertien vor­me­lin­gen ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest in een mooi ver­zorgde vie­ring.

Pas­to­raal team en catecheten

Alle leden van het pas­to­raal team waren bij de Eucha­ris­tie­vie­ring aanwe­zig: pastoor deken Samuel Mar­can­tog­nini, pastoor Andrea Geria, de pas pries­ter gewijde kape­laan Wim Zürlohe en diaken René Visser. Het jon­ge­ren­koor Arrival ver­zorgde de zang. Een team van drie catechese mede­wer­kers had de vor­me­lin­gen voor­be­reid met pastoor Geria. Voor ie­der­een was er aan het eind van de vie­ring een cadeautje, ook trouwens voor de kosters en de foto­graaf. Ook ik kreeg een cadeau, tevens voor m'n ver­jaar­dag de dag ervoor.

Vor­me­lin­gen

Alles was goed ver­zorgd, ook de aankle­ding van de kerk. De vor­me­lin­gen had­den dui­de­lijk goed geoefend. Er was er niet één die de ant­woor­den niet kon zeggen. De vor­me­lin­gen deden lezingen, voor­beden en een slot­woord en zongen samen met Arrival het slot­lied.

Talenten

In de vie­ring stond het evan­ge­lie van de talenten centraal. Het thema "gebruik je talenten" kwam terug in de preek. Kies niet voor de ge­mak­ke­lijkste weg, stop je talent niet in de grond en doe niet alleen wat je leuk of lekker vindt, maar kies voor het goede en waarde­volle, kies het mooie vanuit je grootste talent, dat is: liefde geven. De heilige Elizabeth en Don Bosco heb ik daarbij als voor­beeld gegeven.

Van harte felici­teer ik de vor­me­lin­gen! Moge de H. Geest hen lei­den!

 

(met toestem­ming publi­ceer ik hier­on­der ook de foto van de vor­me­lin­gen­groep)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug