Arsacal
button
button
button
button


Congregaties, Alpha-cursus en statuten...

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 432 woorden
Alphacursus in het bisschopshuis/plebanie van de kathedraal
Alphacursus in het bisschopshuis/plebanie van de kathedraal
Ondertekening van de statuten R.K. St. Maartensgenootschap
Ondertekening van de statuten R.K. St. Maartensgenootschap

Een van de facetten van het leven van een bis­schop is het contact met de ver­schil­lende ker­ke­lijke rechts­personen die er in een bisdom zijn en - in het geval van ons bisdom - het contact met de reli­gi­euze con­gre­ga­ties. En gelukkig is er soms ook een mooi missio­nair moment, zoals de Alpha cursus.

Alpha

Dins­dag­avond 28 no­vem­ber mocht ik de Alpha­cur­sus afsluiten die in de ka­the­drale pa­ro­chie regel­ma­tig wordt gehou­den. Alpha is een mooie en gezellige manier om kennis te maken met het katho­lie­ke geloof. De cursus heeft in de ka­the­draal een af­wis­se­lend pro­gram­ma: zoals altijd begint de avond met een ge­za­men­lijke maal­tijd die ook vele gelegen­heid biedt voor onderling contact. Daarna is er een catechese, soms in de vorm van een film en vaak wordt er een spreker uit­ge­no­digd. Het is de laatste jaren gebruike­lijk dat ik er de laatste avond ben voor een in­for­meel gesprek. Dat wil zeggen: de deel­ne­mers kunnen vragen stellen en dat doen ze ge­woon­lijk over allerlei on­der­wer­pen die het geloof raken of ook moraal of gebruiken in de kerk of ont­wik­ke­lingen in kerk en maat­schap­pij waar ze mijn mening over willen horen. Daarna is er nog een in­for­meel samen­zijn met een drankje en heer­lijke hapjes. Het is bij­zon­der aar­dig te merken dat er ver­schil­lende jon­ge­ren bij waren zon­der gelo­vi­ge ach­ter­grond, die kerk en geloof had­den leren kennen en aan het doopsel denken. Een mooie weg!

Alpha is een bij­zon­der mooi en goed concept in een kerk die missio­nair wil zijn!

Dio­ce­sane Con­gre­ga­ties

Ver­schil­lende keren had ik deze week contact met dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties. Er zijn in ons bisdom vijf ge­meen­schappen van reli­gi­euzen (zusters) die tot ons bisdom behoren en die alle vijf helaas niet veel leden meer hebben. De zorg voor de vaak hoogbe­jaarde zusters vraagt bij­zon­dere aan­dacht en deze week mocht ik met twee ver­schil­lende Con­gre­ga­ties - de zusters van de Voor­zienig­heid en de Ursulinen - onder meer daarover spreken.

Rechts­personen

Daar­naast zijn er ook allerlei andere ker­ke­lijke en katho­lie­ke rechts­personen. Deze maan­dag was ik in overleg met KSBW (Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk, een katho­lie­ke bur­ger­lijke rechts­persoon. Ook ont­ving ik het bestuur van het Genoot­schap St. Maarten, een ker­ke­lijke rechts­persoon die deze week nieuwe statuten heeft gekregen. Die wer­den door de bis­schop en de be­stuurs­le­den getekend. Het R.K. Genoot­schap Sint Maarten - er bestaat ook een PCI van - was een rechts­persoon die ooit de oprich­ting van een pa­ro­chie voor­be­reidde in de buurt van Tui­tjen­horn, die er nooit geko­men is. Ook met ver­schil­lende andere rechts­personen zijn we in gesprek, bij­voor­beeld omdat de statuten soms nog niet zijn aan­ge­past aan het gel­dende ker­ke­lijk recht.

Terug