Arsacal
button
button
button
button


In de kerstsfeer....

Kom de kerstsfeer proeven in de kathedraal!

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 december 2023 - 429 woorden
In de kerstsfeer....
Plebaan Vincent Blom in de kerststal in 'zijn' kathedrale basiliek
Plebaan Vincent Blom in de kerststal in 'zijn' kathedrale basiliek
Het kerstdiner voor de seminaristen staat klaar!
Het kerstdiner voor de seminaristen staat klaar!

Langzamer­hand komen we in de kerst­sfeer. Zater­dag­avond 16 de­cem­ber is het kerst­con­cert met het ka­the­drale koor in de Ka­the­drale basiliek van Sint Bavo aan de leidse­vaart (20.00 uur, toegang gratis). Vrij­dag 15 sep­tem­ber was ik bij het kerst­di­ner van het semi­na­rie en afgelopen dins­dag bezocht ik de fraaie kerst­stal in de Sint Jan in Den Bosch en mocht ik een erepen­ning van de Constan­tijnse Orde uitreiken. Op 20 de­cem­ber begint het fraaie "kerst in de crypte" even­eens in onze ka­the­draal.

Kerst­con­certen

Het kerst­con­cert van het ka­the­drale koor in de sint Bavo­kathe­draal belooft weer een bij­zon­der eve­ne­ment te wor­den met prach­tige muziek. De toegang voor dit concert is gratis.

Op 21 de­cem­ber is er een concert van the choir of Saint John's College, waaraan onze Bavo­can­to­rij mede­wer­king verleent; daarvoor kunnen kaarten wor­den besteld via Bavo­con­cert.nl of de VVV.

Kerst in de crypte

"Kerst in de crypte" is ieder jaar weer een groot succes. Het is een mooie kerst­be­le­ving in de crypte van onze ka­the­draal. Vele des­kun­dige mensen zetten zich hier­voor in. Wat ze er dit jaar van hebben gemaakt? Het is vanaf 20 de­cem­ber tot 7 januari te zien in de ka­the­drale basiliek.

Kerst­stal in de sint Jan

De bis­schop­pen­ver­ga­de­ring was afgelopen dins­dag vroeg afgelopen. Dat gaf me de gelegen­heid om de altijd weer prach­tige kerst­stal in de Sint-Jans­kathe­draal van Den Bosch te bekijken. Dit jaar staat dit kerst­ge­beu­ren met ver­schil­lende kersttaferelen in het teken van 800 jaar kerst­stal. Het beslaat de gehele ommegang achter het hoofdaltaar. Plebaan Vincent Blom heette me welkom, hij was juist een groep Fran­cis­caanse zusters aan het rondlei­den. Ik felici­teer de mensen van de sint Jan met het prach­tige re­sul­taat. Enkele foto's vindt U hiernaast en onder dit artikel.

Uitrei­king pen­ning van ver­dienste

Daarna heb ik onze oud-perschef drs. Wim Peeters bezocht om hem de Neder­landse editie van het boekje met een gees­te­lij­ke handlei­ding voor de Ridders en Dames van de Constan­tijnse Orde uit te presen­te­ren (*"Een gees­te­lij­ke weg...", die hij heeft ver­taald uit het italiaans (in de Neder­landse editie zijn er delen toe­ge­voegd). Als dank voor dit ver­taal­werk dat hij op vrij­wil­lige basis heeft verricht, mocht ik hem namens de orde de pen­ning van ver­dienste in brons uitreiken (zie foto onder).

Kerst­di­ner semi­na­rie

Op vrij­dag 15 de­cem­ber was het jaar­lijkse kerst­di­ner van de se­mi­na­risten in Heiloo, een heel gezellig gebeuren waarvoor ook de stage-pastoors waren uit­ge­no­digd. De voor­tref­fe­lijke maal­tijd werd regel­ma­tig onder­bro­ken om samen kerst­lie­de­ren te zingen uit alle delen van de wereld en in allerlei talen. Naast Neder­lands klonken Spaans, Duits, Engels, Frans, Ita­li­aans, Latijn, Kroa­tisch, Pools, Portugees en een Filippijnse taal, Ook daarin beleven we "uni­ver­se­le kerk"!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug