Arsacal
button
button
button
button


Proficiat, heilige Vader! - Paus Franciscus is jarig

Zondag Gaudete - 'Verheugt U'

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 december 2023 - 966 woorden
Paus Franciscus met het kathedrale koor van de St. Bavo in Haarlem
Paus Franciscus met het kathedrale koor van de St. Bavo in Haarlem
Paus Franciscus met diaken drs. Titus Frankemölle, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad
Paus Franciscus met diaken drs. Titus Frankemölle, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad
Proficiat, heilige Vader!  - Paus Franciscus is jarig

Zondag 17 de­cem­ber viert paus Fran­cis­cus zijn 87e ver­jaar­dag. Van harte fe­li­ci­te­ren we hem met deze dag en wensen hem Gods zegen toe met de kracht en het onder­schei­dings­ver­mo­gen, die gaven zijn van de heilige Geest. De ver­jaar­dag van de paus valt dit jaar precies op zon­dag "Gaudete", wat "Verheugt U" betekent. Die vreugde om Christus die Ko­men­de is, wens ik de paus - temid­den van alle moei­lijk­he­den van kerk en wereld - van harte toe.

Gouden roos

Op 8 de­cem­ber schonk paus Fran­cis­cus de gou­den roos aan de beeltenis van de "Salus Populi Romani", de icoon van Maria, heil van het volk van Rome, die in de basiliek van Santa Maria Maggiore wordt vereerd, het kerk­ge­bouw dat de paus bezoekt voor iedere bui­ten­landse reis en bij andere gelegen­he­den. Afgelopen week kwam ook naar buiten dat de paus graag dicht bij deze icoon wil wor­den begraven.

Gebed voor de paus

Dit alles maakt tege­lijk dui­de­lijk dat de paus, zoals te begrijpen is, stil staat bij zijn eigen over­lij­den. Hij heeft dit jaar ver­schil­lende zie­ken­huisopnames en be­han­de­lingen onder­gaan en nog steeds is zijn stem niet helemaal her­steld van de laatste ziekte­pe­rio­de.
De paus vraagt bij iedere gelegen­heid, zoals bij de weke­lijkse au­diën­tie of het zon­dagse Angelus, om voor hem te willen bid­den en daar willen we na­tuur­lijk graag gehoor aan geven.

De kerk is er voor allen

Mis­schien is het be­lang­rijk­ste kenmerk van dit pon­ti­fi­caat wel dat paus Fran­cis­cus dui­de­lijk wil maken dat de Kerk en het katho­lie­ke geloof er voor ie­der­een zijn, niemand uitgezon­derd; en dat we niet met de vin­ger naar elkaar moeten wijzen maar ons moeten rea­li­se­ren dat we allemaal zwakke mensen zijn die leven van de genade en op weg zijn, dat onze levensweg een pelgrims­tocht is die we met vallen en opstaan gaan.

De weg is voor allen...

De paus be­klem­toonde dit "voor allen" ("Para todos") tij­dens de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Lissabon. Hij lichtte dat op de terugweg naar Rome in een pers­con­fe­ren­tie toe: de kerk is er voor ie­der­een en wil een verwel­ko­mende moe­der zijn en dat moeten we tot uitdruk­king brengen. Dat betekent niet dat de katho­lie­ke leer veran­derd wordt of dat ie­der­een altijd in een staat is waarin hij of zij de sacra­menten kan ont­van­gen, maar het betekent wel dat we kijken moeten met het begrip dat ie­der­een - ook wij­zelf - ge­roe­pen is een weg van groei en beke­ring te gaan en dat iemand die met een tweestrijd zit in zijn leven en niet de sacra­menten kan ont­van­gen, er wél bij hoort, deel uitmaakt van de ge­meen­schap. Onze woor­den moeten niet uit­slui­tend en af­schrij­vend zijn, maar uit­no­di­gend om binnen de ge­meen­schap van zwakke en zon­dige mede­ge­lo­vigen stappen naar Christus te zetten.

Alleenstaande moe­ders

Ook deze week werd dat accent geplaatst in een door de paus goedge­keurd ant­woord van het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer over alleenstaande moe­ders die zich niet uit­ge­slo­ten moeten voelen en ook aan de sacra­menten kunnen deel­ne­men. Net als voor andere gelo­vi­gen geeft het sacra­ment van de biecht toegang tot de sacra­menten, ook tot de heilige communie.
Het ant­woord roept ook op tot een begrip­volle bena­dering voor alleenstaande moe­ders die uit armoede hun lichaam verkopen om geld te verdienen. Niet zozeer een veroor­de­ling, maar veeleer begrip en hulp zijn hier op z'n plaats. Het hele ant­woord is te lezen op: Letter to His Excellency, the Most Reverend Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, Bishop of the Diocese of San Francisco de Macorís (Dominican Republic) Regar­ding Access to Eucha­ristic Communion for Single Mothers (13 December 2023) (vatican.va)

Homo­sek­su­ele mensen en trans­gen­ders

Ook naar homo­sek­su­ele mensen en naar trans­gen­ders steekt de paus een hand uit. In een ant­woord van het­zelfde Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer is inge­gaan op een aantal vragen rond het doopsel. Kan iemand wiens geslacht veran­derd is, gedoopt wor­den? Ook hier geldt dat de kerk een verwel­ko­mende en lief­heb­bende Moeder wil zijn. Meer dan wat je bent en wat je hebt gedaan, telt dat iedere mens beeld van God is en telt het verlangen om van Christus te zijn en een weg van groei en beke­ring te gaan. Het hele ant­woord is te lezen op: Answers to Several Questions from His Excellency, the Most Reverend José Negri, Bishop of Santo Amaro, Brazil, Regar­ding Participation in the Sacra­ments of Baptism and Matrimony by Trans­gen­der Persons and Homosexual Persons (3 November 2023) (vatican.va)

Clericalisme en de veroor­de­ling van een kar­di­naal

Een daar­mee samen­han­gend punt waarop de paus vaker terug komt is dat de gees­te­lij­ken, clerici, zich niet als een bevoor­rechte klasse moeten zien en gedragen. Zij zijn ge­roe­pen om te dienen. Dat het tweede Vati­caans concilie spreekt van "sacerdotium ministeriale" (pries­ter­schap als dienst­werk) staat hier niet los van. De paus hecht er dan ook aan dat de wet geldt voor allen. Na een lang proces heeft ook een kar­di­naal net zo goed als ver­schil­lende anderen, voor de Vati­caanse recht­bank een hoge straf gekregen van­wege diens "omgang" met ker­ke­lijke finan­ciële mid­de­len.

Synodali­teit

In deze visie op een uit­no­di­gende Kerk past na­tuur­lijk ook de nadruk op de synodali­teit, waar­mee de paus vooral wil aan­ge­ven - zo lijkt het - dat hij wenst dat ie­der­een zich betrokken voelt bij hetgeen in de kerk gebeurt en mede­dra­ger van de zen­ding van de kerk, zoals het tweede Vati­caans concilie zo dui­de­lijk heeft onder­streept. De ver­wij­zing naar het begrip "synodali­teit" is, lijkt me, vooral te verstaan als ver­volg op de dio­ce­sane synode, die onder meer door het concilie van Trente nieuw leven kreeg ingeblazen (vgl. cc. 460-468 CIC).

Na de synode­zit­ting van afgelopen ok­to­ber is nu een korte fase van nieuwe consul­ta­tie voor­zien over vragen die in het slot­do­cu­ment van die zit­ting­naar voren wor­den gebracht. De aan­wij­zingen daarvoor zijn pas een week vanuit Rome ont­van­gen. Vanuit de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie wordt momenteel een groep samen­ge­steld die dit consul­ta­tie-proces zal lei­den.

Terug