Arsacal
button
button
button
button


Week van het Katholiek Onderwijs 2023

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 17 december 2023 - 179 woorden

In het kader van de Week van het Katho­liek Onder­wijs 2023 biedt de NKSR in samen­wer­king met de Vas­ten­ac­tie ook dit jaar weer mooi les- en in­spi­ra­tie­ma­te­riaal aan voor de advents- en kerst­pe­rio­de.

Thema advent: ‘Alle kin­de­ren mogen kind zijn’

Met Kerst­mis vieren we de geboorte van Jezus: wij wensen een nieuwe baby alle goeds. Maar niet ieder kind kan genieten van een onbe­zorgd leven. Daarom beste­den wij tij­dens de advent extra aan­dacht aan het be­lang­rijke on­der­werp kin­derarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

PO Midden- en boven­bouw

Voor de mid­den- en boven­bouw van het basis­on­der­wijs bestaat het les­ma­te­riaal uit een digitale adventskalen­der voor op het digibord, met leuke werk­vor­men, vragen en liedjes en van­zelf­spre­kend het Bijbel­ver­haal.

PO Onder­bouw

Voor de onder­bouw van het basis­on­der­wijs is een eigen variant van de digitale Adventskalen­der be­schik­baar, voor­zien van een mooi prenten­boek over Mees die papa en mama helpt met het zorgen van baby Puk.

Link naar het les­ma­te­riaal

Het les­ma­te­riaal is online kosteloos be­schik­baar via de web­si­te van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad:

Terug