Arsacal
button
button
button
button


Mogen priesters homorelaties gaan zegenen?

Wat zegt het document uit Rome?

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2023 - 383 woorden

Het was groot in het nieuws: "Paus staat zegenen van homostellen toe". "Paus Fran­cis­cus doorbreekt taboe", "Rome maakt draai van 180 gra­den". Maar wie het do­cu­ment daarover leest, de ver­kla­ring "Fiducia supplicans", moet wel tot de con­clu­sie komen dat het allemaal toch net iets anders zit. Maar de Kerk wil wél de mensen die in irreguliere situaties leven en mensen in relaties met iemand van het­zelfde geslacht met pas­to­rale liefde bena­de­ren.

Wat wél, wat niet?

Wat wél en wat niet volgens Fiducia supplicans? In ieder geval wil deze Ver­kla­ring geen ze­ge­nings­vie­ringen voor homostellen of erken­ning van deze relaties. De kran­ten­kop­pen en de tele­vi­siejour­naals hebben deze sen­sa­tie zelf gemaakt. Wél is dus de gedachte dat we er als kerk ook zijn voor deze mensen met het pas­to­rale hart van Jezus Christus en al kunnen we geen seksuele relaties zegenen buiten het huwe­lijk van man en vrouw dat open staat voor kin­de­ren - dat is en blijft de leer van de kerk en dat was ook de zin van het ant­woord van de (toen) Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer van 15 maart 2021, dat van gel­ding blijft (vgl. n. 5 van Fiducia Supplicans -, we kunnen wel een spontane, niet-li­tur­gische zegen uit­spre­ken over mensen in de zin van een bede om hulp. Dat is niet iets nieuws, maar het is wel een uit­no­di­ging om zich een verwel­ko­mende pas­to­rale hou­ding eigen te maken. Ook een pries­ter die bij uit­zon­de­ring een peni­tent niet kan absolveren omdat de voor­waar­den ont­bre­ken, zal in deze zin in plaats van de absolutie toch een zegen geven, niet als bevesti­ging van een zonde maar wel als een bede opdat het die persoon goed mag gaan en die voort zal gaan op de weg van Jezus Christus.

Reactie?

We zijn nu allemaal druk bezig met de voor­be­rei­dingen voor het Kerst­feest en dat geldt ook voor mij. Ik hoop in de loop van januari een keer terug te komen op de Ver­kla­ring, die overigens van het Di­cas­te­rie voor de ge­loofs­leer komt en door de paus in algemene zin (niet "in forma specifica") is goedge­keurd (het is dus geen do­cu­ment van de paus zelf, zoals velen schreven). Ik neem graag even tijd om de tekst goed te bestu­de­ren en ik hoop dat anderen dat ook eerst doen alvorens van alles te roepen.

Terug