Arsacal
button
button
button
button


Kerstbijeenkomst vrijwilligers O.L. Vrouw ter Nood

Bisschop uit Eritrea op bezoek

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 december 2023 - 323 woorden
De vrijwilligers in Heiloo bijeen
De vrijwilligers in Heiloo bijeen
De bisschop (midden) met rechts Abba Tesfayohanes
De bisschop (midden) met rechts Abba Tesfayohanes

Dins­dag­mid­dag kwamen in Heiloo de vrij­wil­li­gers van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood bijeen. Een zaal vol mensen die zich allemaal van harte inzetten voor ons mooie hei­lig­dom! Ik ben deze gewel­dige mensen zeer dank­baar!

Vele vrij­wil­li­gers

Er zijn inder­daad veel vrij­wil­li­gers in Heiloo aan het werk: de tuinploeg, de mensen in het Oesdom, collectanten, koorle­den, mensen die helpen met het voor­be­rei­den van de magazines en andere publi­ca­ties en na­tuur­lijk zijn er ook ook de zusters en de pries­ters, de tij­de­lijke Hospitality Mana­ger en niet te vergeten het bestuur van het hei­lig­dom. Het bestuur bestaat uit allemaal werkende mensen en die waren niet in de gelegen­heid om zich vrij te maken, maar ze hebben zich de afgelopen maan­den juist bij­zon­der hard ingezet om ver­schil­lende onder­de­len in een goed spoor te brengen. Veel dank dus aan allen!

Die dank heb ik op deze mid­dag na­tuur­lijk graag uit­ge­spro­ken en we hebben met allerlei kerst­lied­jes de Heer en Zijn moe­der geëerd!

Mochten er mensen zijn die ook vrij­wil­li­ger willen wor­den op het mooie Hei­lig­dom: meld je aan bij de rector!

Bis­schop uit Eritrea

Deze dagen was Bis­schop Fikremariam Hagos Tsalim uit Eritrea van de Eparchie (het woord voor bisdom binnen de Oosterse katho­lie­ke kerken) van Segheneity op bezoek. Voor hem is het kerst­feest pas in januari, wanneer wij Epifanie (Drie­ko­nin­gen) vieren. Hij heeft zijn pries­ter Abba Tesfayohanes Yakob bezocht en de ver­schil­lende Eritrese ge­meen­schappen van de Geéz-ritus waar­van hij de pries­ter is. Afgelopen zater­dag heb ik hem ontmoet en heeft hij ver­teld over zijn bisdom met een doornede van 800 km en 35.000 katho­lie­ken. Bij dit aantal katho­lie­ken was het aantal pries­ter­stu­denten op­val­lend groot, ik meen dat hij zes­tien se­mi­na­risten heeft. Het bisdom is nog maar een goede tien jaar oud en er is nog geen ka­the­draal. Het is moei­lijk om verlof te krijgen die te bouwen. We wensen de Bis­schop en de bloeiende Eritrese katho­lie­ke ge­meen­schap van harte Gods zegen toe!

Terug