Arsacal
button
button
button
button


Prachtig verzorgde Uitvaart bisschop Harrie Smeets

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 januari 2024 - 564 woorden
uittocht uit de kathedraal
uittocht uit de kathedraal
In de Caroluskapel aan de Swalmerstraat
In de Caroluskapel aan de Swalmerstraat
vertegenwoordigers van de ridderlijke orden
vertegenwoordigers van de ridderlijke orden

Zater­dag­och­tend 6 januari vond in de ka­the­draal van Roermond de uit­vaart plaats van bis­schop Harrie Smeets, die na een lang ziek­bed op 20 de­cem­ber was overle­den. Velen deden hem uitgeleide, een lange stoet van bis­schop­pen, pries­ters, diakens.se­mi­na­risten, ver­te­gen­woor­digers van de Ridderorde van het Heilig Graf, de Orde van Malta en de Constan­tijnse orde en van de schutterijen vergezel­den het lichaam van de overle­den bis­schop naar de Ka­the­draal.

Hulde

De plech­tig­heid was bui­ten­ge­woon goed geor­ga­ni­seerd! Hulde daarvoor aan het bisdom Roermond en allen die bij de voor­be­rei­dingen betrokken waren!

Een lange stoet

Voor­af­gaand aan de uit­vaart die om 10.30 uur begon (en via L1 nog is terug te kijken) trok een lange stoet vanuit de Carolus­ka­pel in de Swalmer­straat (zie foto's) naar de ka­the­draal: zes­tien bis­schop­pen waren geko­men, waar­on­der alle Neder­landse bis­schop­pen - met uit­zon­de­ring van mgr. Liesen va Breda die nog her­stel­lende is -, waar­on­der kar­di­naal Eijk en de Apos­to­lisch Nuntius; ook de emeriti mgr. Hurkmans en mgr. Van Luijn waren er. Verder waren de bis­schop­pen van Aken, Münster en Hasselt geko­men, de bis­schop­pen van Luik en Breda had­den hun vica­ris-generaal gestuurd. Daar­naast waren er de abten van de abdijen van Lilbosch en Vaals en zeer vele pries­ters en diakens.

Mgr. van den Hende

De Requiem mis werd in con­ce­le­bra­tie met de aanwe­zige bis­schop­pen en pries­ters opgedragen door mgr. Van den Hende, voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, die mgr. Smeets vijf jaar gele­den ook tot bis­schop had gewijd.

Ridder­lijke Orden

Van de rid­der­lijke Orden waren vooral de rid­ders en dames van het Heilig Graf sterk ver­te­gen­woor­digd, waar­van mgr. Smeets prior is geweest. Zij hebben in de afgelopen dagen gewaakt bij het lichaam van de overle­den bis­schop. Van de Orde van Malta was mgr. Alphons Wool­derink aanwe­zig, de Constan­tijnse Orde van sint Joris was met vijf personen ver­te­gen­woor­digd, waar­on­der de twee pries­terle­den mgr. Willem van der Valk en past. Jacques Quadvlieg.

Eucha­ris­tie

De Eucha­ris­tie verliep waar­dig en mooi met een goede homilie van mgr. Van den Hende en een slot­woord van de beste vriend van de overle­den bis­schop, de heer Hans Vermaak.De voor­na­me­lijk Gre­go­ri­aanse zang werd ver­zorgd door de Schola Sancti Christofori en de schola van het ker­ke­lijk zang­koor Sint Caecilia van Herten, o.l.v. Cyriel Tonnaer, met aan het orgel Jean-Pierre Steijvers.

Graf­ka­pel

Na afloop wer­den de fami­lie­le­den, de kapit­telle­den en de bis­schop­pen per bus naar de begraaf­plaats gebracht waar de graf­ka­pel is van de bis­schop­pen van Roermond. Hier verrichtte mgr. Everard de Jong de gebe­den. Het weer was dui­de­lijk wat kou­der gewor­den dan de afgelopen dagen, maar het bleef gelukkig droog.

A Dieu, mgr. Smeets!

Mgr. Smeets was een bis­schop wiens hart naar God en de mensen uit­ging; hij wilde graag dicht bij de mensen staan die hij - naar zijn wapen­spreuk - in Gods naam wilde lief­heb­ben. Aan de ene kant hield hij van een mooie plech­tige vie­ring, zoals die deze morgen in de Roermondse ka­the­draal plaatsvond en aan de andere kant van een eenvoud waardoor hij zich­zelf niet in het centrum wilde plaatsen, zijn preken waren meestal vrij kort (het werd door de heer Hans Vermaak in zijn toe­spraak benoemd), We kijken dank­baar terug op deze bijna vijf jaren, die onlangs de korte duur van deze bis­schops­pe­rio­de zeker nog een langdurige grote indruk zal nalaten op vele mensen. We bid­den nu om een goede op­vol­ger. Moge bis­schop Smeets voor eeuwig gelukkig zijn en leven in vreugde en vrede bij God!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug