Arsacal
button
button
button
button


Wat voor taal spreek jij?

H. Vormsel in Obdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 februari 2024 - 342 woorden

Vrij­dag 9 februari was ik in Obdam voor het heilig Vormsel. In een vie­ring van woord en gebed wer onder meer gelezen uit het boek Genesis (Gen. 11, Babel) en de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (het Pinkster­won­der, Hand 2). Vandaar dat het thema 'talen' was: wat voor taal spreek jij? De heilige Geest leert ons de taal van de liefde.

Be­trok­ken­heid

Pas­to­raal Werker Annemarie van Straaten had de vormselvoor­be­rei­ding geleid en de zeven­tien vor­me­lin­gen begeleid. Pastoor Alvaro Rodriguez Lucque en pastor Bert Glorie waren even­eens bij de vie­ring aanwe­zig. het was een vie­ring met veel be­trok­ken­heid van de vor­me­lin­gen, die allemaal ver­schil­lende keren aan de beurt kwamen om iets voor te lezen.

Talen: welke taal spreek jij?

Er zijn allerlei talen, zo kwam in ope­nings­woordje, gedicht, voor­bede en slotge­dachte naar voren; dat gaat niet alleen om het land waar je vandaan komt (er waren enkele kin­de­ren bij van Poolse afkomst), maar ook om de manier waarop we spreken en doen. In de homilie sloot ik hierbij aan: het heilig vormsel wil ons helpen en sterken een levenlang om de taal van de liefde te spreken. dat is niet de taal van het fijne gevoel, maar de taal van inzet voor God en je naaste, ook als je er mis­schien eens niet zo zin in hebt.

De vie­ring was goed voor­be­reid en werd gezongen door een koor uit de Victor­paro­chie van Obdam. Andere vor­me­lin­gen kwamen omliggende pa­ro­chies die tot het samen­wer­kings­ver­band "De water­kant" behoren. De ouders had­den aan de pa­ro­chie toestem­ming gegeven om hier een foto te publiceren van de groep vor­me­lin­gen.

Houdt de kerken open

Achter in de kerk was bij gelegen­heid van het bezoek van de bis­schop een spandoek "Houd de kerken open" opge­han­gen. Aan het einde van de vie­ring zijn zowel de pastoor als ikzelf er even op inge­gaan: Kerken open hou­den doen we samen door naar de kerk te komen voor de vie­rin­gen, een bijdrage te geven als vrij­wil­li­ger en de kerk finan­cieel te steunen.

Proficiat!

Van harte proficiat aan alle vor­me­lin­gen! Mogen de Geest van God jullie blijven lei­den en be­ge­lei­den!

Terug