Arsacal
button
button
button
button


Afscheid van pastoor Hans van der Stadt

Oud-pastoor van Bennebroek

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 februari 2024 - 837 woorden

Zater­dag 10 februari hebben we afscheid geno­men van pastoor Hans van der Stadt in een Eucha­ris­tie­vie­ring in de kerk van Maria Ten­hemel­op­ne­ming in Vo­ge­len­zang. Hij was de pries­ter van ons bisdom met het meest avon­tuur­lijke leven. Vooral de weg waarlangs hij tot het katho­lie­ke pries­ter­schap was geko­men, is bij­zon­der.

Pas­to­raal Werker Ans Dekker

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring vervulde pas­to­raal werker Ans Dekker een grote rol. Zij heeft de eerste jaren dat zij in Vo­ge­len­zang en Benne­broek werk­zaam was als pas­to­raal werker, nauw met hem samen gewerkt en hem ook na die tijd met een zekere regelmaat in gezellige sferen ontmoet. Zij heette ie­der­een welkom aan het begin van de vie­ring, deed de lezing en voor­bede, hield een terug­blik en ge­tui­ge­nis en leidde de absoute in. Het moet voor haar zeker een heel bij­zon­dere en emo­tio­nele vie­ring en periode zijn.

Aanwe­zige pries­ters

Pater Esko Kissboat, kape­laan in de pa­ro­chie van de H. Familie waarin Heem­ste­de, Benne­broek en Vo­ge­len­zang nu verenigd zijn, con­ce­le­breerde en las het evan­ge­lie. In de kerk zaten onder meer pastoor Rob Verhaegh en pastoor Paul Stomph die in Benne­broek werk­zaam zijn (geweest).

Andere aanwe­zigen

Ook broe­der Leo Paauw en oud-alge­meen econoom Jan Visser waren aanwe­zig. Aan het einde van de vie­ring sprak goede vriend van de over­le­de­ne Hugo Rol, die huisarts was in Benne­broek, en een ver­te­gen­woor­diger van de pa­ro­chie. Een koor uit de pa­ro­chie luisterde de vie­ring op met Gre­go­ri­aanse, meerstemmige en volkszang.

Begrafenis

Na de vie­ring in Vo­ge­len­zang is pastoor Van der Stadt begraven in het pries­tergraf van het kerkhof in Benne­broek.


Over de bij­zon­dere weg waarlangs hij pries­ter was gewor­den, zeg ik iets meer in de homilie die U hier­on­der vindt.

Moge pastoor Hans Van der Stadt nu rusten in vrede en voor eeuwig delen in de vreugde van Gods nabij­heid!

Homilie

Een avon­tuur­lijke weg...met een doel

Uitvaart pastoor Johannes Christiaan van der Stadt

Jezus!

“Ik ga heen om een plaats voor U te berei­den”
Deze woor­den van Jezus
zijn de troost en bie­den het ver­trouwen
waarin wij mogen leven en sterven.
Jezus voegt daaraan toe:
“Ik ben de weg, de waar­heid en het leven”,
deze woor­den wijzen ons
naar wat het meest be­lang­rijk is
voor het leven van een christen:
Jezus!
Het gaat erom Hem na te volgen:
Hij is de weg,
wees, handel, spreek als Jezus;
Hij is de waar­heid,
laat Zijn ver­kon­di­ging, Zijn leer
ook de inhoud van jouw leven zijn;
Hij is het Leven,
dus Hij is ook het doel
waar je naar op weg bent:
aan het einde van de weg
mag je met hem zijn
en leven, voluit leven, leven in vol­heid!

Uitgekozen woor­den

Het zijn deze woor­den
die pastoor Hans van der Stadt
voor zijn eigen uit­vaart heeft uitgekozen,
samen met de woor­den van Paulus
die we in de eerste lezing hebben gehoord;
uit die woor­den bleek
dat Hans van der Stadt zich bewust was
dat zijn leven zou wor­den getoetst
op al het edele, mooie en waarde­volle
dat hij heeft doorge­ge­ven,
het goede fun­dament dat hij heeft gelegd
en dat stand zal hou­den voor Gods aanschijn.
In deze twee lezingen ligt in weinig woor­den gezegd
de opdracht van ons leven:
Laat Jezus de bron,
de inhoud en het doel van je leven zijn
- weg, waar­heid en leven -
en geef de blijde bood­schap door,
leg een goed, edel fun­dament.

Een bewogen en avon­tuur­lijk leven

Ik denk dat er geen pries­ters in ons bisdom zijn
die zo’n avon­tuur­lijk leven hebben gehad
als pastoor Hans van der Stadt.
De schei­ding van zijn ouders,
de dood op jonge leef­tijd
van zijn ge­re­for­meer­de moe­der,
het verblijf in een pleeg­ge­zin,
De razzia van Putten, waar hij toen woonde
en waarbij de hele manne­lijke beroepsbe­vol­king
naar het con­cen­tratie­kamp werd afge­voerd
en zijn verblijf in Engeland bij een gelovig gast­ge­zin
waar hij de Angli­caanse ge­meen­schap leerde kennen.

Avon­tuur­lijk en stabiel

Toen hij naar de kerk begon te gaan,
groeide het verlangen
om Angli­caans pries­ter te wor­den.
Dat gebeurde uit­ein­delijk in Australië,
maar toen hij daar de katho­lie­ke kerk beter leerde kennen,
besloot hij katho­liek te wor­den
en na studie in Rome, Parijs en Warmond
werd hij tot katho­liek pries­ter gewijd.
Dat inter­na­tio­nale, avon­tuur­lijke
bleef zijn leven kenmerken
in de Europese school en pa­ro­chie van Bergen
en in de autoreizen die hij maakte,
bij­voor­beeld naar Athene en Istan­boel.

Geliefd pastoor

Zijn leven was dus ooit stor­mach­tig en avon­tuur­lijk,
maar het was ook een mooi en later heel stabiel leven,
waarin hij Gods lei­ding heeft ervaren.
31 jaar lang was hij een geliefde pastoor in Benne­broek,
waar hij voor velen veel heeft mogen betekenen;
ruim 55 jaar lang werd hij bijgestaan
door mevr. An Winder,
die ik vandaag harte­lijk dank voor haar goede zorgen
voor pastoor Hans van der Stadt.
Ook voor haar bid ik vandaag
om troost en kracht.

Een plaats voor jou bereid!

Dit lange, avon­tuur­lijke leven
is nu tot vol­tooi­ing geko­men
en wij bid­den en ver­trouwen
dat de Heer die hij heeft gediend
nu tot hem zal zeggen:
Laat je hart niet verontrust wor­den,
er is ruimte bij Mij, ook voor jou,
ik heb een plaats voor jou bereid,
opdat jij mag zijn waar ik ben.
Hans van der Stadt, Johannes Christiaan,
rust in vrede!

Terug