Arsacal
button
button
button
button


Betrokken Vormselviering in Haarlem-Noord

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 11 februari 2024 - 306 woorden
vlnr Vincent Borgonje, de Adelbertus Bierbrouwer en rechts de pastoor-deken
vlnr Vincent Borgonje, de Adelbertus Bierbrouwer en rechts de pastoor-deken
Betrokken Vormselviering in Haarlem-Noord
Betrokken Vormselviering in Haarlem-Noord

Zondag 11 februari was ik in Haar­lem Noord, in de St. Adel­ber­tus­kerk, voor het heilig vormsel. Tien jon­ge­ren, allen middel­ba­re scholieren, ont­vingen het sacra­ment van de heilige Geest in een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin je de be­trok­ken­heid van de gelo­vi­gen dui­de­lijk kon ervaren. Behalve de pastoor was ook een van de wij­de­lin­gen voor het pries­ter­schap als diaken aanwe­zig.

Een betrokken ge­meen­schap

De ge­meen­schap van de St. Adel­ber­tus­kerk heeft gelukkig ook een actief kin­der- en jon­ge­ren­werk en in de Eucha­ris­tie­vie­ringen zijn ver­schil­lende ge­zin­nen aanwe­zig. De sfeer die er onder de mensen daar heerste was heel posi­tief, warm en betrokken. Één van de koren van de pa­ro­chie, het koor Trinity, droeg met en­thou­sias­me en wellui­dend bij aan de vie­ring.

Neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schap

In de pa­ro­chie komt ook een neo­ca­te­chu­me­nale ge­meen­schap samen en enkele vor­me­lin­gen behoren daartoe. Met hun ge­meen­schap had­den zijn na afloop van de vie­ring nog een "Agapè", een in­for­meel samen­zijn met hapjes en drankjes.
De jon­ge­ren lever­den mooie bijdragen aan de vie­ring door te lezen, te collec­te­ren en bij­voor­beeld de kaarsen te dragen bij het evan­ge­lie.
Vincent Borgonjen, cateche­tisch mede­wer­ker van de pa­ro­chie, en Marjan Frielink had­den voor de voor­be­rei­ding zorg gedragen in ver­bon­den­heid met pastoor-deken Floris Bun­scho­ten. Bij de vie­ring assis­teerde diaken Juan Ignacio Jiménez Walker, die zater­dag na Pink­ste­ren tot pries­ter zal wor­den gewijd.

Bier

Na afloop van de H. Mis wer­den er foto's gemaakt en was er gelegen­heid samen te zijn in de ont­moe­tings­ruim­te. Daar sprak ik ver­schil­lende mensen, onder meer een parochiële bier­brouwer, van het Adel­ber­tus Bier­brouwers­gilde, die me een kratje Adel­ber­tusbier beloofde.

Proficiat!

Van harte wens ik de vor­me­lin­gen proficiat en veel zegen voor hun ver­dere leven; ik hoop dat zij hun hart steeds open stellen voor de heilige Geest die zij op deze dag hebben ont­van­gen om te leven, te spreken en te han­de­len vanuit de liefde.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug