Arsacal
button
button
button
button


Beproevingen en bekoringen....

Eerste zondag van de veertigdagentijd B

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 februari 2024 - 807 woorden
Jezus werd beproefd en bekoord....
Jezus werd beproefd en bekoord....

Op de eerste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd horen we over de beko­ringen en be­proe­vingen van Jezus in de woes­tijn. Die behoren bij het men­se­lijk leven en ook daarin heeft Jezus willen delen. Welke weg wijst Hij ons?

In de ka­the­draal was er deze zon­dag geen ka­the­draal koor van­wege de voor­jaars­va­kan­tie. Leden van de Schola Cantorum Am­ster­dam zongen onder lei­ding van Laine Tabora de Missa Dominicalis van Viadana en ver­der Gre­go­ri­aans en meerstemmige muziek. Titulair organist Ton van Eck was gewoon op zijn post!

 

Be­proe­vingen en beko­ringen...

EERSTE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD B ka­the­draal

Niemand blijft gespaard

Geen mens blijft bespaard voor be­proe­vingen,
maar er is na­tuur­lijk wel een flink verschil
tussen wat de ene mens over­komt
en een ander.
Als onze be­proe­vingen niet zo zwaar zijn geweest,
mogen we van geluk spreken
en dank­baar zijn.
Als we best wel een zware tijd
hebben gekend of nog hebben,
dan zullen we hopen en bid­den
dat we er goed door­heen kunnen komen.
Want een be­proe­ving of lij­den
die we niet met goed fatsoen uit de weg kunnen gaan,
zal - als we ons er alleen tegen ver­zet­ten
en niet ook naar aanvaar­ding toe proberen te gaan -
ons alleen maar har­der treffen...
Vandaar dat de aloude aanbeveling is:
vraag kracht naar kruis,
vraag kracht naar kruis...
Aanvaard dat het kruis erbij hoort,
al hopen we na­tuur­lijk dat het ons niet treft.

Lidwina

De heilige Lidwina,
aan we in deze ka­the­draal een kapel is gewijd,
kwam op 15 jarig leef­tijd ten val
tij­dens het schaatsen,
zij liep koudvuur op
en bleef haar leven lang verlamd
en aan bed gekluisterd.
Ze kreeg het advies
over het lij­den van Jezus te medi­te­ren,
maar daar was ze nog lang niet aan toe.
Ze werd opstan­dig en moedeloos,
maar toen ze het later toch weer eens probeerde,
kreeg ze uit die medi­ta­ties juist veel troost.

Begrip

Het kan heel ver­schil­lend zijn
hoe iemand een bepaald lij­den of verdriet ervaart,
het is goed ervoor open te staan
dat een naaste een verdriet anders kan ervaren
dan je zelf dat doet.
Toon begrip en luister...

Teken van medeleven

Lijden en be­proe­ving zijn centrale kenmerken
van het leven van Jezus Christus.
Daar­mee geeft God welis­waar
niet het uit­ein­delijke ant­woord
op de vraag waarom er zoveel lij­den
en zoveel be­proe­vingen zijn
en waarom wij zelf
bepaalde dingen moeten meemaken,
maar God heeft daar­mee wel laten zien
dat het Hem niet on­ver­schil­lig laat,
dat er een zin en een bete­ke­nis zijn
in de be­proe­vingen die wij meemaken;
zelfs het lij­den is niet zon­der een zin,
heeft God laten zien
door de verlossende kracht
van het lij­den van Jezus
voor heel het men­se­lijk geslacht.

Korte samen­vat­ting

Deze zon­dag hebben we
uit het evan­ge­lie volgens Marcus gelezen.
De andere evan­ge­lies be­schrij­ven concrete
beko­ringen en verlei­dingen
die Jezus heeft onder­gaan:
het verlangen naar macht, aanzien en positie,
het voorop stellen van mate­rië­le zaken,
staan in die andere evan­ge­lies centraal
als be­proe­vingen van Jezus in de woes­tijn.

Het zijn be­proe­vingen én beko­ringen:
Hij wordt op de proef gesteld
én daar zit een verlei­ding in
om dan maar voor de ge­mak­ke­lijkste weg te gaan.

Marcus geeft deze korte samen­vat­ting
om te laten zien dat het leven van Jezus
een strijd was tussen goed en kwaad,
tussen de satan en de engelen,
de heilige Geest en de wilde dieren;
die wilde dieren zijn een beeld voor de harts­tochten
van de mens.

Voorspoed is niet altijd goed

Het wil ons zeggen dat be­proe­vingen
bij het leven horen;
dat we allemaal wel wensen en verlangens hebben,
iets wat we graag willen,
maar dat niet goed voor ons is.
Je kunt de hoofd­prijs winnen in de loterij,
maar daar­mee word je niet perse een beter mens;
succes en voorspoed aan de lopende band
kúnnen ons deel zijn,
maar daar­mee wordt ons mens-zijn niet altijd gediend;
liefde vraagt juist
dat je offers kunt brengen
en ook dat moeten we leren.

De bood­schap aan ons is dan ook:
zie de be­proe­vingen in je leven niet als louter zinloos;
en wat je be­proe­vingen ook zullen zijn,
wees erop voor­be­reid
om een gees­te­lij­ke strijd te voeren.

Het lij­den als be­proe­ving

Éen van de grootste be­proe­vingen is dus het lij­den.
Jezus heeft dat ervaren in de Hof van Olijven,
wetend wat er zou gaan gebeuren:
geseling, doornen­kroon, veroor­de­ling en kruis.
Hij moest een gees­te­lij­ke strijd voeren
om niet weg te lopen,
om die be­proe­vingen niet uit de weg te gaan,
en een ge­mak­ke­lijke oplos­sing te zoeken.
Ga je het uit de weg of zie je het onder ogen?

Regenboog

De eerste lezing was vandaag uit het boek Genesis.
We hoor­den daar
over de bijbelse bete­ke­nis van de regenboog.
Die regenboog kwam
na de zondvloed,
 één van de ergste be­proe­vingen voor de mens­heid.
Het was een teken dat hemel en aarde,
God en de mensen verbon­den zijn.
Dat is de kunst: om die regenboog te blijven zien,
het verbond tussen God en de mensen
- dus dat Hij er voor je is -
ook in tij­den van be­proe­ving.

Terug