Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met de Vlaamse bisschoppen

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 februari 2024 - 424 woorden
in de kapel
in de kapel
tijdens de vergadering
tijdens de vergadering
de nieuwe aanbouw
de nieuwe aanbouw

Dins­dag 27 februari vond in Hasselt de ont­moe­ting van de Neder­landse en Vlaamse bis­schop­pen plaats, die door de Corona-periode sinds 2020 niet meer was geweest. De bis­schop van Hasselt, Patrick Hoogmartens, was de (goede) gastheer en het was de eerste keer dat de nieuwe aarts­bis­schop Luc Terlin­den erbij was.

Uitwisseling

De dag begon met een in­for­mele ont­moe­ting voordat een uit­wis­se­ling plaats vond rond een aantal actuele thema's waarbij na­tuur­lijk het seksueel mis­bruik aan de orde kwam, dat in België veel aan­dacht heeft gekregen naar aan­lei­ding van een aantal TV-uitzen­dingen over dit thema. Het blijft uiterst pijn­lijk, aller­eerst voor de slacht­of­fers. Hoe heeft dit plaats kunnen vin­den in de kerk die juist bescher­ming en vei­lig­heid moet bie­den en zich door evan­ge­lische waar­den zegt te laten lei­den? Erken­ning, genoegdoe­ning en preventie zijn sleu­telwoor­den in het omgaan met deze pijn­lijke wer­ke­lijk­heid.

Keuzes

Al lijken de Vlaamse bis­schop­pen - als je het moet geloven zoals het in de media is geko­men - soms iets andere keuzes te hebben gemaakt dan de Neder­landse (maar vaak is de wer­ke­lijk­heid toch wel wat ge­nu­an­ceer­der), het on­der­lin­ge gesprek was harte­lijk en respect­vol. Dat kan ik wel zeggen zon­der de ver­trouwe­lijk­heid van de ont­moe­ting te schen­den.

Gebed en maal­tijd

De ochtendsessie werd af­ge­slo­ten met het ge­za­men­lijk gebe­den en gezongen mid­dag­ge­bed in de huis­ka­pel van de bis­schop en een ge­za­men­lijke maal­tijd, die opnieuw gelegen­heid gaf tot in­for­meel contact.

Deel­ne­mers

Ons bisdom heeft een bij­zon­dere band met het bisdom Gent, waar­van de bis­schop, Lode van Hecke, een tijd ziek is geweest. Hij kon er gelukkig weer bij zijn. Ook mgr. Lode Aerts van Brugge was er, evenals hulp­bis­schop Koen Vanhoutte van Brussel, gastheer Patrick Hoogmartens en, zoals genoemd, de nieuwe aarts­bis­schop voor wie het Vlaams niet de moe­der­taal is, maar die zich goed kon red­den. Vanuit Neder­land waren kar­di­naal Willem Eijk, mgr. Hans van den Hende, mgr. Gerard de Korte, mgr. Ron van den Hout en mgr. Ted Hoogen­boom aanwe­zig, evenals ikzelf. Vanuit Neder­land waren ook Anna Kruse en se­cre­ta­ris-generaal Anneke van der Kamp aanwe­zig, vanuit België woor­voer­der geert van kerpel en Tommy Scholtes S.j.

Aanbouw

Na de maal­tijd liet mgr. Hoogmartens ons de nieuwe kantoren van het bisdom zien die aan de resi­dentie van de bis­schop zijn aan­ge­bouwd. Het gebouw is geheel volgens de laatste klimaat -inzichten gebouwd en dus volle­dig "Laudato Sì"- proof!

Hasselt

Ik heb de gelegen­heid geno­men om in Hasselt ook de ka­the­draal te bekijken en de basiliek met het Virga Jesse beeld (twee foto's: het altaar met het beeld en de gedenkplaat van de verhef­fing tot basiliek)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug