Arsacal
button
button
button
button


Vrijwilligersdag in Bussum aan begin van jubileumjaar Mariakerk

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2024 - 1233 woorden
de bijeenkomst na de H. Mis
de bijeenkomst na de H. Mis
organiserend comité
organiserend comité
Vrijwilligersdag in Bussum aan begin van jubileumjaar Mariakerk

Zater­dag 9 maart was in en rond de Maria­kerk in Bussum een grote en zeer geslaagde vrij­wil­li­gers­dag voor de pa­ro­chie van de H. Driëenheid van Naar­den en Bussum. Om 17.00 uur werd be­gon­nen met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring, waarna onder meer Leo Fijen een lezing hield. Een dag om nog eens aan te geven hoe be­lang­rijk vrijwillli­gers zijn!

Na de Mis

Na de Mis was er een hapje en drankje, soep en broodjes in de zaal naast de kerk die voor de gelegen­heid verruimd was met een grote tent in de tuin. Daar kwam Leo Feijen om te ver­tellen over het won­der van Maartens­dijk en de rol die de pa­ro­chie­vrij­wil­li­gers spelen in de ople­ving van de pa­ro­chie in die woon­plaats van de uit Haar­lem afkoms­tige Leo Fijen.

Verbon­den

Helaas kon de pastoor-deken Carlos Fabril er niet bij aanwe­zig zijn omdat zijn moe­der erns­tig ziek is. Hij was vanuit Brazilië verbon­den via live-stream en had een mooie brief met harte­lijke woor­den voor alle vrij­wil­li­gers ge­schre­ven. De kape­laans Mikel en Javier con­ce­le­breer­den en de diaken Ignacio assis­teerde. Het koor zong een meerstemmige Mis van Mozart en er was volkszang, mooi en li­tur­gisch goed gekozen.

Van harte felici­teer ik de pa­ro­chie met deze mooie dag en ik hoop allen weer te zien voor de eigen­lijke vie­ring van 100 jaar Maria­kerk.

In deze Mis werd bij­zon­der gebe­den voor de Vrede en voor het wel­slagen van de Synode in het kader van de Europese gebedsestafette voor die intenties.

WE DOEN HET SAMEN!

VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD B Vrij­wil­li­gers­dag Bussum - Mis voor vrede en het wel­slagen van de synode

Steunpilaren

Het is een vreugde
van­mid­dag bij U te zijn
en de Mis te vieren op deze vrij­wil­li­gers­dag.
Ik wil u allen zeer harte­lijk danken
voor uw inzet voor de pa­ro­chie.
Ik heb het al vaak gezegd:
vrij­wil­li­gers zijn de steunpilaren van de kerk,
zon­der vrij­wil­li­gers gaat het niet
en door de inzet van vrij­wil­li­gers
komt ook prach­tig tot uiting
dat we samen kerk zijn.

Allemaal nodig!

De apostel Paulus zegt
in de eerste brief aan de Korintiërs (12:12-30)
dat we allemaal samen één lichaam vormen,
ieder heeft zijn eigen taak en zijn eigen plaats.
We moeten niet zeggen:
Jij bent be­lang­rijker dan nik,
ik tel niet mee.
En ook niet: Jij bent min­der be­lang­rijk dan ik,
want ik doe dit en dat
en wat jij doet is min­der, nee!
Paulus schrijft dan:
stel dat jouw oor zou zeggen:
ik ben geen oog,
dus ik tel niet mee,
wat is dat voor onzin!
Stel dat we allemaal oog zou­den zijn,
dan zou je niets kunnen horen.
Zo is het met alle ledematen:
die zijn allemaal nodig!
En zo, zegt Paulus, is het ook in de kerk,
het Lichaam van Christus,
we tellen allemaal mee,
we zijn allemaal be­lang­rijke schakels,
juist omdat we onze plaats omarmen,
niet jaloers zijn op een ander,
niet neerkijken op een ander
en elkaar aanvullen.
Dat is de rijkdom van de Kerk.
We hoeven niet allemaal pries­ter te zijn
en ook niet allemaal voor de bloemen te zorgen,
koffie te schenken, in het koor te zingen of catechese te geven,
maar juist doordat de één dit doet en de ander dat,
en er samen een geheel van maken,
juist daardoor ont­staat er iets moois.,

Bedankt!

Dus, bedankt voor jullie inzet,
bedankt dat jullie elkaar aanvullen,
bedankt dat jullie goed samen­wer­ken,
bedankt voor de mooie geest waarin alles gebeurt,
tot eer van God en als een mooie rijkdom
van de pa­ro­chie­ge­meen­schap.

gebed voor de vrede en het wel­slagen van de Synode

U heeft mis­schien al begrepen
dat deze heilige Mis tevens wordt gevierd
voor de vrede in de wereld
en voor het wel­slagen van de synode,
die dit najaar in Rome weer ver­der zal gaan
en waarvoor nu in elk dekenaat
weer een stap wordt gezet.
In deze vas­ten­tijd
is er elke dag weer een ander land van Europa
aan de beurt
om speciaal voor die intenties te bid­den.
Vandaag is dus de beurt aan Neder­land
en in alle bis­dom­men wordt daarvoor
op deze dag gebe­den.
We bid­den van harte
voor de synode en om vrede.

Geen oorlog!

Gebed om vrede is nu heel be­lang­rijk,
want er is veel drei­ging
en helaas begon de Franse presi­dent
al over een deelname van Europa
aan de oorlog in Oekraïne te spreken.
Dan zou­den we dus in oorlog zijn.
We mogen hopen en bid­den dat
zoiets niet zal gebeuren.
Het was, denk ik, een zeer ris­kante uit­spraak...

Zinloos

Ik las deze week in een dag­blad
en dat horen we mensen soms zeggen:
“Het leven is zinloos,
daar moet je maar aan wennen:
je komt op aarde en je gaat dood.
Daarna is er niks”.

Hoe kan het dan?

Maar, zou ik zo iemand dan willen vragen:
hoe komt het dan
dat alles in de natuur
zo op elkaar is afgestemd
en zelfs de kleinste vogel
en heel de natuur
zo mooi is gemaakt ?
Hoe komt het dat mensen
zo mooi zijn gemaakt
met allerlei ver­schil­lende talenten?
En als alles zo is geëvolueerd,
hoe kon dan iets
uit niets ontstaan?

Mis­schien zal die persoon dan zeggen
dat het toeval is,
dat het toevallige processen zijn geweest
waardoor het leven kon ontstaan
en de prach­tigste eco-systemen en alles.

Maar het ant­woord van een gelovig mens
zal dan toch zijn:
Als ik een kunst­werk zie,
geloof ik dat er een Kunste­naar is,
een Schepper van dat moois.

De mooiste bijbel­tekst

Het evan­ge­lie van deze Mis
- het zijn de lezingen van deze zon­dag
die U hebt gehoord -
geeft ons de basis, het fun­dament
van ons christen-zijn,
in het vers uit de bijbel
dat voor veel chris­te­nen
- zeker in de Verenigde Staten -
de meest beroemde en meest geliefde
bijbel­tekst is:
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat hij Zijn enig­ge­bo­ren Zoon heeft gezon­den
opdat al wie in Hem gelooft,
niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben”.

Vier

Vier fun­da­men­ten voor ons leven
staan hierin:

Het eerste fun­dament

Het eerste is: God houdt van je!
“Zozeer heeft God de wereld liefgehad...”.
Vergeet het nooit!
Zit je in de put?
Heb je het moei­lijk?
Vergeet nooit
- niet in voorspoed en niet in te­gen­spoed -
dat God van je houdt en je ver­der zal helpen
met wat licht om een volgende stap te zetten.

Het tweede fun­dament

Het tweede fun­dament is: Jezus Christus!
“” God heeft Zijn enig­ge­bo­ren Zoon gegeven”.
Jezus is je voor­beeld en je Weg,
laten we onze blik
op Hem gericht hou­den.
Laten we mens-zijn naar het beeld
van Jezus Christus!

Het derde fun­dament

Het derde fun­dament is ons geloof:
“Wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan
Het geloof is een grote kracht
in ons leven;
door het geloof kunnen we bergen ver­zet­ten,
raken we niet in de put
als het tegen zit,
hou­den we ver­trouwen
als het moei­lijk gaat.
Geloven is ver­trouwen.

Het vierde fun­dament

En het vierde fun­dament is
het geloof in het eeuwig leven:
je zult niet verloren gaan,
maar eeuwig leven hebben.
Dat uit­zicht op het geluk dat komt,
op het moois waar we naar toe op weg zijn
en waar we ons eigen­lijk nog geen voor­stel­ling
van kunnen maken,
dat maakt ons leven compleet anders
en zeker niet zinloos.

Één zin, de kern

Die vier fun­da­men­ten zijn eigen­lijk één,
als je jezelf met Gods hulp
het ene fun­dament eigen maakt,
voed je het geheel
en het één volgt uit het ander.

Dat staat vandaag allemaal in één zin
in het evan­ge­lie.
God houdt van je,
geloof in Jezus Zijn Zoon
en volg Hem na
en je zult eeuwig leven hebben.
Amen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug