Arsacal
button
button
button
button


Een monstrans met een bijzonder verhaal....

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 maart 2024 - 386 woorden

Bij de Bis­schop­pen­ver­ga­de­ring liet mgr. Hans van den Hende de fraaie monstrans zien die kar­di­naal Van Rossum vlak voor zijn dood aan het toen pas opgerichte Pau­se­lijk Neder­lands College in Rome had ge­schon­ken. Dat college is helaas gesloten, waar gaat de monstrans naar toe?

Het gebouw van het Neder­lands College is terug gegaan naar de Heilige Stoel, prach­tig opgeknapt en ter beschik­king gesteld van het bisdom (het viariaat) van Rome. Één van de hulp­bis­schoppen woont er met een aantal pries­ters en er zijn be­zin­nings­da­gen.

Kar­di­naal van Rossum

Kar­di­naal Van Rossum (+ 1932) was een Re­demp­to­rist (een reli­gi­euze orde) en werk­zaam in Rome, onder meer als prefect (hoofd) van de Pro­pa­gan­da Fide, het dep­par­te­ment van de Romeinse Curie waar alle missie­ge­bie­den onder vielen. In 1924 kwam hij naar Neder­land als pau­se­lijk Legaat (speciaal gezant en ver­te­gen­woor­diger van de paus) om het Inter­na­tio­naal Eucha­ris­tisch Congres in het Olympisch stadion te Am­ster­dam bij te wonen. Dat was een in­druk­wek­kend en groots gebeuren.

Stille Omgang

Dit jaar is het dus hon­derd jaar gele­den dat dit Eucha­ris­tisch Congres heeft plaats­ge­von­den. Het be­klem­toonde des­tijds eens te meer dat Am­ster­dam een Eucha­ris­ti­sche stad is, met name door het Sacra­ment van Mirakel, het hostie­won­der dat in 1345 heeft plaats gevon­den en ieder jaar wordt her­dacht in de Stille Omgang, die deze zater­dag­avond, 16 maart, weer in Am­ster­dam zal plaats­vin­den. Dan trekken vele gelo­vi­gen in een stille bid­tocht door de straten van het centrum van Am­ster­dam volgens een route die beant­woordt aan de pelgrimsweg die in de Mid­del­eeuwen werd gevolgd.

Mirakelweek

De eigen­lijke feest­dag van het Mirakel van Am­ster­dam valt dit jaar op woens­dag 13 maart. In die week wordt in het Begijnhof de Mirakelweek gevierd met speciale vie­rin­gen en aanbid­ding van het heilig Sacra­ment.

De monstrans

De monstrans die de kar­di­naal vlak voor zijn dood heeft ge­schon­ken (in een fraaie Latijnse inscriptie op de monstrans wordt dat allemaal verhaald) heeft dus wel ban­den met Am­ster­dam en het Eucha­ris­tisch Congres: De paters van het H. sacra­ment die in de Begijnhof­ka­pel werken zijn gedele­geer­den voor de Eucha­ris­ti­sche Congressen; Honderd jaar gele­den was het Congres in onze hoofd­stad met kar­di­naal van Rossum als pau­se­lijk legaat; het Begijnhof is centrum voor de devotie tot het H. sacra­ment van mirakel. Het is dus niet onlo­gisch dat Mgr. Van den Hende de monstrans nu aan de Begijnhof­ka­pel overdraagt. Een mooi geschenk in de Mirakelweek!

Terug