Arsacal
button
button
button
button


Inventaris archief kardinaal Willebrands gepresenteerd

tijdens symposium over Wiillebrands' Nederlandse jaren

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 26 april 2013 - 333 woorden
overhandiging van het eerste exemplaar van de inventaris
overhandiging van het eerste exemplaar van de inventaris

Op don­der­dag 25 april vond in het autitorium van het Catha­rij­neconvent een door het Cardinal Willebrands Research Centre van de FKT (School of Catholic Theology) geor­ga­ni­seerd symposium over de Neder­landse jaren van kar­di­naal Willebrands plaats, met name over de jaren voordat deze grote oecumenicus naar Rome ver­trok. Aan het einde van dit symposium werd de bij de Leuvense uitgever Peeters ver­sche­nen "Inventaire des archives personelles du Cardinal J. Willebrands" ge­pre­sen­teerd door de sa­men­stel­ler Leon Declerck.

Karim Schelkens schreef een inlei­ding tot de inventa­ris. Als ver­te­gen­woor­diger van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam mocht ik het eerste exemplaar in ont­vangst nemen, omdat de kar­di­naal pries­ter van ons bisdom was en als kape­laan van het Begijnhof in Am­ster­dam en later als filo­so­fie­do­cent en directeur van het Philosophicum in Warmond zijn eerste schre­den zette op de weg van de oecumene.

In een kort dank­woord schetste ik de weg waarlangs ik het belang van het leven en werk van kar­di­naal Willebrands had leren kennen; be­lang­rijk daarin waren de verhalen van de oudere pries­ters van de bis­dom­men Rotter­dam en Haar­lem, die vaak blijk gaven Willebrands bij­zon­der te hebben ge­waar­deerd; ver­der: mijn contacten met de katho­liek gewor­den dominee Visser die woo­nach­tig was in de Leidse pa­ro­chie waar ik in het jaar voor mijn pries­ter­wij­ding was aan­ge­steld; tij­dens mijn studie in Rome kwam kar­di­naal Willebrands veel in het Neder­lands college toen hij aarts­bis­schop van Utrecht en presi­dent van het se­cre­ta­riaat voor de een­heid van de chris­te­nen was; tenslotte mocht ik tij­dens een maal­tijd in kleine kring ten huize van oecu­me­nisch patriarch Bar­tho­lo­meus van Con­stan­ti­no­pel uit de mond van de patriarch en van diens naaste mede­wer­kers horen wat de kar­di­naal in de oecu­me­nische contacten met de orthodoxie had betekend. Ik ben er dan ook verheugd over dat deze inventa­ris van het archief van Willebrands is ge­pu­bli­ceerd en hoop dat die een aanzet mag zijn tot ver­dere studie van de nalaten­schap van de in 2006 gestorven kar­di­naal.

Tijdens dit­zelfde symposium werd tevens het voor het eerst in druk ver­sche­nen proef­schrift van Willebrands over J.H. Newman ge­pre­sen­teerd.

Terug