Arsacal
button
button
button
button


Sint Jozef: God had een weg voor hem bepaald...

Hoogfeest van Sint Jozef, 19 maart

Overweging Preek - gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2024 - 599 woorden
Vaandel van de H. Familie in de bisschopssacristie van de kathedraal
Vaandel van de H. Familie in de bisschopssacristie van de kathedraal
Sint Jozefaltaar in de Kathedraal
Sint Jozefaltaar in de Kathedraal

In de ka­the­draal vier­den we het hoog­feest van Sint Jozef met een mooie gezongen Mis. Wie was Jozef? Hoe kan hij ons vandaag nog in­spi­re­ren?

De ple­baan en de kape­laan con­ce­le­breer­den. Micelle mallin­ger zong, terwijl Ton van Eck het orgel bespeelde.

Hij luisterde en aanvaardde,
was Behoe­der en garant

SINT JOZEF 19 maart ka­the­draal

Ontdek­king

De H. Jozef kreeg de zorg toe­ver­trouwd
voor Jezus, Gods Zoon en Zoon van Maria,
die door de heilige Geest
dit kind had ont­van­gen.
Maria is Gods eerste gespreks­part­ner
als het gaat om het ter wereld brengen
van de Ver­los­ser.
Maria wordt gevraagd
en zij stemt in.
Jozef daar­en­te­gen komt tot de ontdek­king
dat Maria zwan­ger is
en pas als dat alles al heeft plaats gevon­den
wordt hij op de hoogte gesteld.
Jozef is dus in zekere zin buiten­staan­der:
hij aanschouwt een geheim,
dat aan hem door God wordt toe­ver­trouwd.

Dienaar

Hiermee zijn we tege­lijk
aan de eerste bete­ke­nis van sint Jozef:
Hij is die­naar van een geheim
en iemand die luistert
en open staat voor Gods plan.

Dat is tege­lijk het heel mooie
van de roe­ping van sint Jozef
en een groot voor­beeld voor ons allen.
Kunnen we de weg aan­vaar­den,
die God voor ons heeft gewild?
Kan ik aan­ne­men
wat de Heer voor mij heeft bereid?
Sint Jozef deed dat.
Ook in ons leven - net als bij sint Jozef -
zullen daar on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen bij zijn,
zaken die wij graag anders had­den gezien
of die dui­de­lijk ingaan tegen onze plannen.
Kunnen we, durven we
komen tot overgave en ver­trouwen?
Het is de grote uit­daging van ons leven
en onze roe­ping.

Garant

Sint Jozef moest er garant voor staan
tegen­over de buiten­we­reld
dat Jezus afstammeling was
uit het huis van David.
Ook Maria Zijn moe­der
was waar­schijn­lijk uit dat geslacht,
maar wette­lijk
gold de manne­lijke afstam­mingslijn.
Dat was dus een eerste be­lang­rijke taak van sint Jozef,
want naar ieders over­tui­ging
zou op grond van het Oude Testa­ment
de Messias een afstammeling
van koning David zijn.
En hoewel Jozef dus niet
de bio­lo­gische vader was,
gold Jezus voor de wet
als afstammeling van David
door het voedster­va­der-schap van Jozef
en niet door zijn afstam­ming van Maria.

Behoe­der

Een tweede be­lang­rijke taak van sint Jozef
was het de behoe­der te zijn van de heilige Familie
en in het bij­zon­der van Maria
op haar tocht naar Beth­le­hem
en later op de vlucht naar Egypte
en terug naar het heilig land.
Door de vlucht naar Egypte
en de terug­komst naar het Beloofde Land,
deelde Jezus in de ge­schie­de­nis
van het Joodse volk
dat ooit naar Egypte was gevlucht
en uit Egypte was terug geleid
onder lei­ding van Mozes.
Zo was het Joodse volk
volk van God gewor­den.
Het was sint Jozef
die dit alles moge­lijk maakte
door zijn be­ge­lei­ding en bescher­ming.

Dat mag ons eraan her­in­ne­ren
dat de Heer grote dingen door ons kan doen,
als wij open staan voor Zijn wil met ons leven
en bereid zijn te luis­te­ren.

Zalige dood

De overleve­ring zegt dat sint Jozef
in grote vrede
is gestorven met Jezus en Maria aan zijn zijde.
Daarom is sint Jozef
ook de patroon voor een zalige dood.

Ook wordt hij aan­ge­roe­pen
door wie be­lang­rijke en moei­lijke
beslis­singen moeten nemen,
want sint Jozef stond voor moei­lijke keuzes
toen hij ontdekte dat zijn bruid
zwan­ger was en hij niet wist wie de vader was.

Patroon van de Kerk

Daar­naast is sint Jozef patroon van de Kerk,
sinds paus Pius IX de Kerk in 1870
bij het eerste Vati­caans concilie
onder zijn bescher­ming stelde.

Laten we daarom ook bid­den voor de Kerk
en voor paus Fran­cis­cus
nu de Kerk zich voor­be­reidt
op een nieuwe sessie van de synode
die in ok­to­ber zal wor­den gehou­den.

En wees een voor­spraak voor ons allen, heilige Jozef,
dat wij mogen luis­te­ren
en Gods woord voor ons leven ver­ne­men
en die­naars kunnen zijn van het geheim,
van Jezus Christus.

Terug