Arsacal
button
button
button
button


Als je zwanger bent....

Gebedsbijeenkomst in de kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2024 - 343 woorden

Zater­dag­avond waren we samen in de ka­the­draal om te bid­den voor allerlei situaties rond zwan­ger­schap, ongewilde en onvervulde kin­derwens. Een mooi ini­tia­tief!

Zwan­ger­schap

Rond zwan­ger­schap zijn er veel vreugdes en ook wel problemen en vragen. Soms is een zwan­ger­schap ongewenst, vaak hebben de aanstaande ouders er erg naar uitgekeken, maar er zijn ook paren die geen kin­de­ren hebben gekregen of die een kind verloren hebben, een miskraam kregen en er zijn vrouwen die met de pijn achter­blij­ven een abortus te hebben onder­gaan. Zo is er rond het thema zwan­ger­schap veel om voor te bid­den.

Voor­af­gaande Mis

In de Engels­ta­lige avond­mis in de ka­the­draal ont­ving een groep jon­ge­ren de cate­chu­me­nenzal­ving ter voor­be­rei­ding op het doopsel in de Paas­wake en trad een andere jon­gere toe tot de katho­lie­ke kerk.

Pro­ces­sie

Na de Mis verzamelde een groep gelo­vi­gen zich achterin de ka­the­draal om met een lichtje in pro­ces­sie naar de Maria­ka­pel te gaan waar de Vespers wer­den gebe­den met speciale gebe­den voor de zwan­ger­schap en problemen en vragen rond zwan­ger­schap. Na afloop was er gelegen­heid om samen te komen in het bis­schops­huis om min in­for­mele sfeer na te praten.

Gebeds­in­ten­ties

Er werd gebe­den voor allen die in blijde ver­wach­ting zijn of zich daarop voor­be­rei­den maar ook voor alle mensen die om welke reden dan ook pijn ervaren aan het thema zwan­ger­schap; voor wie een onvervulde of gedeelte­lijk onvervulde kin­derwens heeft, voor ouders die een kindje hebben verloren tij­dens of na de zwan­ger­schap, voor alle moe­ders, die onder risico's of ziekte hun zwan­ger­schap dragen, voor allen die te maken hebben met een onge­plande zwan­ger­schapoor alle vrouwen die in de con­fron­ta­tie met een onge­plande zwan­ger­schap, al dan niet onder maat­schap­pe­lijke druk, voor de keuze wor­den gesteld de zwan­ger­schap af te breken. Voor hen werd gebe­den dat zij hun zorgen en angsten mogen brengen bij God en zo in ver­trouwen het nieuwe leven mogen verwel­ko­men. Ook voor alle vrouwen die een abortus hebben onder­gaan werd gebe­den. Zij hebben dat vaak in moei­lijke omstan­dig­he­den laten doen en we hebben voor hen gebe­den om Gods barm­har­tig­heid en de barm­har­tig­heid van mede­mensen.

Terug