Arsacal
button
button
button
button


De zeven kruiswoorden...

Goede Vrijdagplechtigheid in de Kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 29 maart 2024 - 517 woorden
De zeven kruiswoorden...
De zeven kruiswoorden...
Tijdens de 'Tenebrae'
Tijdens de 'Tenebrae'

Op Goede Vrij­dag was ’s mid­dags de kruis­weg en ’s avonds de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid, waarna om 21.30 uur de Tenebrae wer­den gezongen. In de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid ston­den we stil bij de zeven kruiswoor­den van Jezus. Wat waren die laatste woor­den van Jezus voor zijn dood?

Zowel Kruis­weg als de Avond­vie­ringen zijn nog terug te zien op Ka­the­draal TV:

Kruis­weg - Vrij­dag 29 maart (youtube.com)

https://www.youtube.com/watch?v=CiZi0vYteHc

DE ZEVEN KRUISWOORDEN

 

De lange gang naar het kruis en de dood is ten einde.
We hebben Jezus gevolgd op die weg
en delen vandaag in de verlaten­heid
en leven mee met de pijn die Hij
uit liefde voor ons heeft onder­gaan.

Zeven kruiswoor­den heeft Jezus ge­spro­ken,
ze zijn ons
door de ver­schil­lende evan­ge­lies over­ge­le­verd.
Die zeven woor­den getuigen
van de geest waarin Hij dit alles heeft volbracht.

“Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”.

Dat is het eerste kruis­woord.
In een wereld die ge­ken­merkt wordt
door wraak willen nemen, door vergel­ding,
heeft Jezus woor­den van ver­ge­ving ge­spro­ken,
ver­ge­ving voor mensen die Hem onte­recht
de dood van een mis­da­diger
had­den laten onder­gaan.
Hij was on­schul­dig, had alleen goed gedaan...

Waar voel jezelf de pijn
van wat anderen je hebben aan­ge­daan?
Wil je, kun je deze woor­den herhalen
in de situatie van je eigen leven?

"Heden nog zul je met mij zijn..."

Het tweede woord is gericht tot een mis­da­diger,
die net als Jezus, maar schul­dig, aan het kruis was geslagen:
“Ik verzeker je: heden nog zul je met mij zijn in het paradijs

Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt,
er is hoop... wie gelooft en ver­trouwt
zal eeuwig leven bezitten...
Wordt niet moedeloos, leef met dit licht...

“Zie daar Uw zoon, zie daar Uw moe­der”

Met deze woor­den geeft Jezus Zijn eigen moe­der
aan de leer­ling die Hij liefheeft
- dat zijn wij allen -
als steun en toeverlaat.
Ga je weg met Maria ...

“Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”

Deze woor­den geven aan
dat Jezus echt heeft gewor­steld met het lij­den.
Schaam je dus niet als je het moei­lijk hebt, met strijd.
De woor­den zijn het begin van Psalm 22.
Heeft Jezus heel de psalm gebe­den?
Die ein­digt met ver­trouwen in de opwek­king ten leven
en met de woor­den: “Dit heeft de Heer gedaan”.
Dat we met Jezus door het duister
naar het ver­trouwen en het licht mogen gaan...

"Ik heb dorst"

Deze woor­den zijn door Moeder Teresa verstaan
als het verlangen van Jezus
naar onze goede daden.
Les de dorst van Jezus
door de goede en mooie dingen die je doet.

“Het is volbracht”

Met deze woor­den geeft Jezus aan
dat dit lij­den niet zomaar was,
maar een taak met een doel,
een weg die Hij moest gaan, met een bete­ke­nis.
Dat wij de kracht zullen krijgen
om te ont­van­gen en te vol­bren­gen
wat God op onze levensweg heeft geplaatst...

“Vader, in uw han­den beveel ik mijn geest”

Het laatste kruis­woord spreekt van ver­trouwen en overgave.
Hoeveel mensen zijn
met deze woor­den op hun lippen gestorven...
Geef, Heer, dat we zalig mogen sterven
en eeuwig zullen leven...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug