Arsacal
button
button
button
button


Blijf strijden! Je hebt al gewonnen!

Paaswake in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 30 maart 2024 - 753 woorden
Blijf strijden! Je hebt al gewonnen!
dopelingen, vormelingen en enkele peetouders
dopelingen, vormelingen en enkele peetouders

Van harte wens ik U allen een Zalig Pasen! In de Paas­wake en rond Pasen wor­den op vele plaatsen kin­de­ren, jon­ge­ren en vol­was­se­nen gedoopt. Ik felici­teer hen allen van harte met dat be­lang­rijke sacra­ment. Ook in de ka­the­draal was in de Paas­wake een groep dopelingen en volwassen vor­me­lin­gen. Alle gelo­vi­gen vernieuwen in die vie­ring hun doop­be­lof­ten. Maar wat is eigen­lijk de band van het Paas­feest met het doopsel?

Tijdens de Paas­wake wer­den 15 vol­was­se­nen gevormd (onder wie een aantal na opname in de kerk), van wie er zeven ook het heilig doopsel ont­vingen.
Kape­laan Teun Warnaar die hen had voor­be­reid, con­ce­le­breerde en diaken Philp Weijers assis­teerde. De senioren en de mannen van het ka­the­drale koor zongen onder lei­ding van Laine Tabora met titulair organist dr. Ton van Eck aan het orgel. De ka­the­draal was bijna vol. Velen volg­den daar­naast de Paas­wake via Ka­the­draal TV.

De Paas­wake is nog te bekijken via Ka­the­draal TV: Heilige Mis - Zater­dag 30 maart - Paas­wake (youtube.com)

 

Homilie

 

Je hebt al gewonnen!

PAASWAKE

De Heer is verrezen!
Ja, Hij is waar­lijk verrezen. Alleluja!
Zalig Pasen!

Een mooi Paas­feest!

Ja, ik wens U allen een heel mooi Paas­feest toe,
na­tuur­lijk is die wens vandaag aller­eerst
voor jullie die vandaag
het heilig doopsel en het heilig vormsel
gaan ont­van­gen.
Jullie beginnen een nieuw leven,
het fun­dament van jullie leven
zal van nu af zijn
dat jullie door de Vader God zijn aan­ge­no­men
als Zijn geliefde kin­de­ren
en dat jullie de kracht ont­van­gen van de heilige Geest
om een goede strijd te kunnen strij­den
en in het dage­lijks leven
een christen te kunnen zijn.

Niet ge­pro­gram­meerd

Het is een grote genade, een cadeau
wat jullie ont­van­gen
en het is tege­lijk een opdracht.
Want jullie doopsel en vormsel
betekent niet dat jullie vanaf nu
zo ge­pro­gram­meerd zijn
dat jullie alleen maar
goede, chris­te­lijke dingen kunt doen,
nee: jullie blijven mensen
met een vrije wil en met beko­ringen,
jullie blijven mensen
die zullen moeten blijven vechten
tegen verlei­dingen.

Neem het van me af!

Mis­schien dat je weleens denkt:
ach, kon Onze Lieve Heer
deze of die beko­ring
nu eens voor­goed van me afnemen,
dat ik niet meer wordt verleid
om veel te veel te kopen of te gokken
of te drinken of te roken,
om maar wat te noemen.
Maar zo werkt het niet!
Het spijt me!

Je kunt het niet alleen

Maar het is ook goed,
want deze dingen, deze moeiten die we hebben
hou­den ons een­vou­dig en nederig,
met het besef dat we het echt niet alleen kunnen,
maar steeds Gods hulp nodig hebben
om ons leven niet in de soep te laten lopen!
Als je tot nu vaak zwak was
in je gebed, in je aan­dacht voor anderen,
in het mee vieren van de Mis,
in seksua­li­teit, in geduld, in liefde­vol rea­geren,
enzo­voorts, enzo­voorts,
dan wor­den die beko­ringen dus niet
van je weg geno­men
als je gedoopt wordt of gevormd.

Een gevecht en de strijd

Het leven blijft een strijd,
maar vergeet nooit: een gevecht verliezen,
betekent niet dat je de strijd verloren hebt.
Daarom vernieuwen we allemaal
in deze nacht onze doop­be­lof­ten
en onze ge­loofs­be­lij­de­nis.
Het is een uiting
dat we bereid zijn
om de vreedzame wapens van Christus
op te nemen
om de goede strijd te kunnen leveren.

Vreedzame vechter

Sta op, ga door
met de mentali­teit van een vreedzame vechter;
vreed­zaam, want het gevecht is tegen jezelf.
En na­tuur­lijk ben je ook ge­roe­pen
- en dat geldt voor ons allemaal -
om te getuigen.
Bij getuigen moet je niet meteen denken
aan een man die aan je deur belt
om je het evan­ge­lie te brengen,
het gaat veel meer over:
door je leven laten zien
dat je christen bent,
in je leven laten zien
dat je een goed mens wilt zijn,
door je manier van doen laten zien
dat je nederig bent en dienst­baar
zoals Jezus Christus ons heeft voor­ge­daan.

De eerste reactie

Pasen! De Heer is verrezen!
Je zou toch denken dat je dan blij moet zijn,
maar ontsteltenis, schrik en vrees,
dat zijn de woor­den die we in het evan­ge­lie hoor­den
als de reactie van de leer­lin­gen
op het lege graf
en op de bood­schap van de ver­rij­ze­nis!

Die eerste reactie van de leer­lin­gen
laat ons zien dat we kleine, beperkte mensen zijn,
vaak zwak en gebrekkig.
Maar tege­lijk horen we de bood­schap van Pasen
die veel groter is
dan onze eigen zwak­heid:
de Heer is verrezen!
Dat wil zeggen:
Hij heeft al dat negatieve overwonnen,
zelfs de dood heeft Hij ver­slagen,
in Hem en door Hem
hébben we al gewonnen.
Laat dus nooit je eigen zwak­heid
je tot wanhoop brengen,
blijf strij­den, blijf vechten,
je vecht een strijd
die je al gewonnen hebt.
Vertrouw je toe
met groot ver­trouwen
aan de Levende Heer.

Terug