Arsacal
button
button
button
button


Soms, als je terug kijkt, zie je het anders dan toen...

Mooi Programma in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 april 2024 - 530 woorden
Apostel Petrus (Lille, St. Maurice)
Apostel Petrus (Lille, St. Maurice)
Next sunday: Divine Mercy celebration at 2.00 p.m. in the Cathedral
Next sunday: Divine Mercy celebration at 2.00 p.m. in the Cathedral
Altaar van de Goddelijke Barmhartigheid in de kathedraal
Altaar van de Goddelijke Barmhartigheid in de kathedraal

Op tweede Paas­dag was ik voor de heilige Mis in de Bede­vaarts­ka­pel van het Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood. We hoor­den in de eerste lezing de toe­spraak van Petrus op het Pinkster­feest. Die bede­vaart­plaats heeft een bij­zon­dere week voor de boeg: Vrij­dag­avond komen de relieken van Ber­na­dette er tot Maan­dag­avond 8 april. En ko­men­de zon­dag is er de Neder­lands­ta­lige vie­ring van de barm­har­tig­heid (de Engels­ta­lige is in de ka­the­draal). Trouwens, op die tweede Paas­dag was in Heiloo ook de lan­de­lijke ont­moe­ting van de Katho­lie­ke Indonesische ge­meen­schap. Wat gaat er gebeuren?

Over de fees­te­lij­ke ont­moe­ting van de KKI, de Indonesische ge­meen­schap, vindt u meer in een apart bericht.

Homilie

Terug­kij­kend anders zien...

Han­de­lin­gen

In de Eucha­ris­tie­vie­ring hoor­den we de eerste lezing uit de Han­de­lin­gen van de Apos­te­len (2, 14. 22-33). Dit is het Paas­boek waar de Kerk heel de Paas­tijd uit leest. We hoor­den hoe Petrus vervuld van de heilige Geest terug keek op het lij­den, sterven en verrijzen van Jezus. Hier stond ik in de homilie bij stil.

Gemis

Als we een dier­baar iemand missen dan zijn we geneigd terug te kijken en die her­in­ne­ring haalt de overle­den persoon een beetje terug en dat is mooi en vaak pijn­lijk tege­lijker­tijd. In andere gevallen, buiten gemis, zijn we mis­schien min­der geneigd om terug te kijken. Toch is dat weleens goed, want we zien bepaalde gebeur­te­nissen in ons leven achteraf mis­schien toch anders dan toen we er mid­den in zaten; en soms ont­dek­ken we terug­kij­kend een soort rode draad en de hand van Gods Voor­zienig­heid. Soms ont­dek­ken we een zin in iets wat we onbe­grij­pe­lijk von­den toen we er mid­den in zaten.

Petrus

Zo was het ook met Petrus. Toen hij mid­den in het lij­den van Jezus ver­keerde, kon hij de bete­ke­nis niet goed zien. Hij was alleen maar bang, verloochende Jezus zelfs en vluchtte weg. Hij kon het niet begrijpen. Maar op het Pinkster­feest, met het licht van de heilige Geest, ging hij dat onbe­grij­pe­lijke anders zien: hij zag Gods hand erin, "Gods vast­ge­stelde raadsbesluit".
Moge het ons ook zo ver­gaan als we met meer licht en afstand terug kunnen kijken op de gebeur­te­nissen van ons leven, mogen we er de lei­ding van Gods Geest in ont­dek­ken!

De relieken van Ber­na­dette

De relieken van Ber­na­dette, die op tweede Paas­dag zijn verwelkomd in Maastricht, komen vanaf vrij­dag in ons bisdom, eerst in Boven­kerk, H. Urbanus­kerk, daarna in het hei­lig­dom van Heiloo, O.L. Vrouw ter Nood, waar onder mee een H. Mis met de Apos­to­lisch Nuntius zal zijn.

Het pro­gram­ma in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vindt U via de volgende links:

In Boven­kerk zal ik vrij­dag D.V. de H. Mis vieren om 10.30 uur: Het pro­gram­ma aldaar:

In het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood is het pro­gram­ma:

Daar is aanstaande zon­dag (7 april) om 11.30 uur de H. Mis met mgr. Jozef Punt voor de zon­dag van de Barm­har­tig­heid.

De Engels­ta­lige vie­ring van de Barm­har­tig­heid is in de ka­the­draal met kape­laan Teun Warnaar. De vie­ring wordt geor­ga­ni­seerd door de Divine Mercy Apostolate Holland. Om 14.00 uur is er H. Uur en om 15.00 uur de H. Mis.

Terug