Arsacal
button
button
button
button


Feest voor de KKI's

Indonesische gemeenschappen bijeen in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 april 2024 - 354 woorden
met de KKI vertegenwoordigers, ambassadeur en mensen van de ambassade
met de KKI vertegenwoordigers, ambassadeur en mensen van de ambassade
Offergavenprocessie
Offergavenprocessie
Balinese dans
Balinese dans

Op tweede Paas­dag waren de 15 Indonesische ge­meen­schappen van Neder­land en de ge­meen­schap van Antwerpen (KKI's) bijeen in het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Het was een fees­te­lij­ke dag die begon met de heilige Mids in de bijna volle grote bede­vaart­ka­pel van de bede­vaart­plaats.Een klein ver­slag.

Samen­wer­king

Dit keer was de lan­de­lijke dag georganiseer door de ver­schil­lende KKI's ge­za­men­lijk met pater Eko S. Manek, die ook hoofd­cele­brant was bij de vie­ring. Mw. Holdiana Sanger van KKI Rotter­dam is voor­zit­ter van de vereni­ging van KKI's en op haar sch­ou­ders rustte dus ook een be­lang­rijke taak. Bij de heilige Mis waren ver­te­gen­woor­digers van alle ge­meen­schappen en zeker tien Indonesische pries­ters aanwe­zig evenals ver­schil­lende Indonesische kloosterzusters die in Neder­land zijn. De heer Freddy Martin Panggabean, plaats­ver­van­gend hoofd van de Indonesische Missie, ver­telde dat er bij elkaar wel een hon­derd pries­ters en reli­gi­euzen zijn met de Indonesische natio­na­li­teit, waar­on­der oud-mis­sio­na­rissen, die hij ook had bezocht.

Am­bas­sa­deur

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring kwam ook de am­bas­sa­deur van Indonesië Z. Exc. Mayerfas, die een toe­spraakje hield waarin hij onder meer zei dat hij nog zel­den zo'n grote katho0lieke bij­een­komst had mee­ge­maakt en ook ieder aan­moe­digde om trouw te blijven aan de waar­den van het geloof die het be­lang­rijk­ste fun­dament voor het leven zijn.

Bij de Mis

Bij de Eucha­ris­tie­vie­ring was de onlangs gewijde per­ma­nent diaken Patrick Günther assis­te­rend diaken. Hij spreekt goed de Indonesische taal. Rector jeroen de Wit con­ce­le­breerde en ikzelf was "coram" aanwe­zig in koorkle­ding. Ik heb een ope­nings­woord ge­spro­ken om ieder te verwel­ko­men en een toepsraakje gehou­den aan het einde van de vie­ring, met de bis­schop­pe­lijke zegen. Bij de gaven­pro­ces­sie was een speciale dans in tra­di­tio­nele kostuums. De Mis was goed ver­zorgd met een mooi koor, acolieten, een kin­der­woord­dienst, enzo­voorts. Alle KKI's droegen hun steentje bij.

De Paas­re­cep­tie

Achter het Juliana­kloos­ter was een grote tent geplaatst en daar en in de Engelen­zaal van het klooster was de maal­tijd en vond de fees­te­lij­ke ont­vangst plaats met muziek en onder meer een Balinese danseres (foto).

Het was een mooie en geslaagde dag waar de organi­sa­tie dank­baar op kan terug kijken!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug