Arsacal
button
button
button
button


Inhuldigings- Mis in de Sint Nicolaasbasiliek

goede wensen voor de koning en koningin...

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 april 2013 - 277 woorden
Voorbereiding op de Mis: ook Maltezer ridders waren aanwezig
Voorbereiding op de Mis: ook Maltezer ridders waren aanwezig

Zondag 28 april is in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam een plech­tige en fees­te­lij­ke pontificale Mis gevierd ter ere van de inhul­diging van onze nieuwe koning Willem-Alexan­der en koningin Máxima. De “Krönungsmesse” van W.A. Mozart werd gezongen door het ka­the­drale koor o.l.v. Fons Ziekman en de capella Sancti Nicolai o.l.v. M. Hedley verleende even­eens mede­wer­king.

De zeer behartens­waar­dige homilie van de bis­schop, mgr. dr. J.M. Punt, is na te lezen op de web­si­te van het bisdom haarlem-amster­dam.

Bij­zon­der op prijs werd gesteld de aanwe­zig­heid van de Groot­mees­teres van H.M. de Koningin, mevr. M. van Loon, van kar­di­naal A. Simonis, de Apos­to­lisch Nuntius en ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers vanuit het poli­tiek bestel, het maat­schap­pe­lijk leven en de krijgs­macht. Hun aanwe­zig­heid was een teken dat zij de be­trok­ken­heid van Kerk en gods­dienst bij het maat­schap­pe­lijk leven en de bur­ger­lijke maat­schap­pij waar­de­ren en dat schei­ding van Kerk en Staat niet betekent dat het ker­ke­lijk leven zich achter de voordeur moet terugtrekken!

Graag sluit ik me aan bij alle goede wensen en gebe­den die zijn en wor­den uit­ge­spro­ken opdat koning Willem-Alexan­der zijn hoge ambt met toe­wij­ding en de nodige wijs­heid mag kunnen uit­oefe­nen; dat koningin Máxima voor hem daarin een grote steun mag zijn, dat zij het Neder­landse volk mogen samenbin­den en zo mogen bijdragen tot een maat­schap­pij waar de waar­dig­heid en de rechten van iedere mens in verdraag­zaam­heid wor­den ge­res­pec­teerd en dat bei­den ook vreugde en voldoe­ning mogen onder­vin­den van de taak die hen wacht! Van harte wens ik onze nieuwe koning en koningin en hun gezin veel zegen en ge­zond­heid toe.

Terug