Arsacal
button
button
button
button


Terugblik op een muzikaal weekend

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 april 2024 - 337 woorden
Terugblik op een muzikaal weekend
Hohe Messe in de Dominicuskerk
Hohe Messe in de Dominicuskerk

Het afgelopen weekend was een bij­zon­der muzikaal weekend, Afgelopen vrij­dag gaf de Bavo­can­to­rij - onder­deel van het ka­the­drale koor - een prach­tig concert (Requiem, Davide peni­tente en Ave verum van Mozart). Zondag was ik bij de Hohe Messe in de Dominicus­kerk in Am­ster­dam.

Bavo­can­to­rij en TV Mis

De Bavo­can­to­rij onder lei­ding van Rick Muselaers voerde deze werken uit met het VU-orkest en het kamer­koor Zuid in en uit­ver­kochte ka­the­draal. Helaas kon ik er niet bij zijn, maar ik hoorde veel lof over de uit­voe­ring. Een pries­ter-muziekkenner die erwél bij was vergeleek de avond met andere uit­voe­ringen die hij gehoord had en was lovend, zelfs zo dat hij deze avond er kwali­ta­tief bovenuit vond steken. Dat hoor ik na­tuur­lijk graag over ons ka­the­drale koor! De grote belang­stel­ling is in ieder geval een aanmoedi­ding om vaker zo'n concert te or­ga­ni­se­ren.
De zon­dag erna was de TV MIs waar het voltallig ka­the­drale koor zong. Die Eucha­ris­tie­vie­ring en de zang is na­tuur­lijk nog te bluis­te­ren en te bezien op ons You Tube kanaal Ka­the­draal TV.

Hohe Messe

Zondag­mid­dag voerde het Stu­den­ten­koor Am­ster­dam de Hohe Messe uit van J.S. Bach, in samen­wer­king met het strijkorkest Lundi Bleu, onder lei­ding van Boudewijn Jansen. De Hohe Messe is de vaste gezangen van de katho­lie­ke Mis, inclusief het Credo, op muziek gezet door de Lutherse Bach aan het eind van zijn leven. De Hohe messe is echter niet geschikt om tij­dens een Heilige Mis uit te voeren, want de mis­de­len in deze zang duren twee uur en een kwar­tier! Dat is na­tuur­lijk wat lang voor een Mis. Opnieuw was het een muzikaal hoogte­punt, waar ik graag bij aanwe­zig was.

Een van de koorle­den had me gevraagd voor­af­gaand aan de uit­voe­ring een gebed en zegen uit te spreken over de koorle­den en dat heb ik na­tuur­lijk graag gedaan. De koorle­den die dat wensten namen eraan deel, maar som­mi­gen waren nog druk bezig zich te verk­le­den of andere laatste voor­be­rei­dingen te treffen. De Hohe Messe was een mooi gebeuren waar veel belang­stel­ling voor was.

Terug