Arsacal
button
button
button
button


Inspiratiedag Jongeren- en Familiepastoraat

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2024 - 195 woorden
Inspiratiedag Jongeren- en Familiepastoraat

Zater­dag 20 april was in het bis­schops­huis een in­spi­ra­tie­dag voor wie actief zijn in het jon­ge­ren- en familie­pas­to­raat van ons bisdom. Een veer­tigtal mensen was geko­men om op deze dag geïnspireerd te wor­den door work­shops die de geest van de missio­naire pa­ro­chie wil­den voe­den.

De meeste deel­ne­mers waren voor het familie­pas­to­raat geko­men, was mijn indruk. Toch zijn er ook onder de jon­ge­ren veel mooie ini­tia­tie­ven. Een groep jon­ge­ren uit Baarn was geko­men om in­spi­ra­tie op te doen. 's Norgens heb ik de dag mogen openen en er onder meer op gewezen dat er op veel plaatsen in ons bisdom mooie ac­ti­vi­teiten en ini­tia­tie­ven plaats vin­den. Het lijkt er mis­schien soms op of alles achteruit gaat en min­der wordt, tege­lijk zien we allerlei mooie nieuwe plantjes groeien.
Jon­ge­ren- en familie- (gezins)pas­to­raat horen tot de speer­pun­ten van ons bisdom en ik ben dan ook dank­baar dat er intussen op negen plaatsen in ons bisdom (bijna alle de­ke­na­ten) een familie­dag is otnstaan.

Waar die familie­da­gen zijn? Op de web­si­te van ons bisdom staat een over­zicht:

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam - Nieuws

Van harte wens ik allen die betrokken zijn bij de familie­da­gen en het jon­ge­ren­pas­to­raat Gods zegen toe!

Terug