Arsacal
button
button
button
button


Vormelingen in vuur en vlam....

Vormselviering in Medemblik

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 april 2024 - 221 woorden
Vormelingen in vuur en vlam....
Vormelingen in vuur en vlam....
In de kerk zijn heiligen van onze tijd afgebeeld (bovenin): Titus Brandsma, P. Johannes Paulus II en Mr Teresa
In de kerk zijn heiligen van onze tijd afgebeeld (bovenin): Titus Brandsma, P. Johannes Paulus II en Mr Teresa

Zater­dag­avond 20 april was ik in Medem­blik voor het heilig Vormsel. Zestien jon­ge­ren ont­vingen dit sacra­ment van de heilige Geest. Ze waren afkoms­tig uit Medem­blik, Wer­vers­hoof, Andijk en Onder­dijk. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring met zang van het jon­ge­ren­koor Shoof.

Voor­be­rei­ding

Pastoor Bruno Sestito con­ce­le­breerde met kape­laan Juan Andrés Correa die verant­woor­de­lijk was voor de voor­be­rei­ding samen met een werk­groep van en­thou­siaste mensen. De vor­me­lin­gen waren goed voor­be­reid en wisten de ant­woor­den uit het hoofd te geven. Een van de vor­me­lin­gen ver­telde onder meer over de voor­be­rei­ding. Uit alles kwam naar voren dat de sfeer in de voor­be­rei­dings­groep heel goed en gezellig was geweest.

De vie­ring

De vie­ring zelf was ook goed voor­be­reid met veel deelname van de vor­me­lin­gen die de onder­de­len van de vie­ring en de zeven gaven van de heilige Geest toelichten en met de kape­laan een lied zongen dat hij op de gitaar begeleidde.

Goede Herder

Het evan­ge­lie ging over de Goede Herder. In zekere zin zijn wij allen ge­roe­pen om goede her­ders te zijn, want de goede her­der is iemand die opkomt voor andere mensen en - vaak geleid door eigen erva­ringen - het goede zoekt te ver­sprei­den, naar het voor­beeld van grote heiligen zoals don Bosco.

Ik dank nogmaals allen die zich voor de Vormselvoor­be­rei­dign en vie­ring hebben ingezet en felici­teer de vor­me­lin­gen van harte!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug