Arsacal
button
button
button
button


De overhandiging van de 'Fratelli Tutti' tulp

De toespraak van paus Franciscus

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 mei 2024 - 586 woorden
aanbieding van de 'Fratelli tutti' tulp
aanbieding van de 'Fratelli tutti' tulp
De paus tekent het certificaat waardoor de tulp officieel de naam Fratelli Tutti krijgt
De paus tekent het certificaat waardoor de tulp officieel de naam Fratelli Tutti krijgt
Aanbieding van het boek 'Amsterdam' met de woorden 'welkom in Amnsterdam'
Aanbieding van het boek 'Amsterdam' met de woorden 'welkom in Amnsterdam'

De au­diën­tie bij paus Fran­cis­cus is een bij­zon­der en on­ver­ge­te­lijk moment geweest. De toe­spraak die de paus hierbij heeft gehou­den, vindt U hier­on­der in een Neder­landse vertaling. Tijdens de au­diën­tie werd de "Fratelli tutti"-tulp aan­ge­bo­den en zong het koor Diga Maris van de Sint Nicolaas­basi­liek van Am­ster­dam.

De tulp, een ini­tia­tief van KSBW werd aan­ge­bo­den door de heren Paul en Reinier Russell.

Hiernaast vindt U enkele beel­den van de foto­gra­fische dienst van het Vati­caan van deze au­diën­tie

TOESPRAAK

GROET VAN PAUS FRANCISCUS AAN HET KOOR VAN DE BASILIEK VAN AMSTERDAM

Dier­ba­re broe­ders en zusters,


Een harte­lijk welkom aan jullie, pelgrims uit Am­ster­dam: aan de bis­schop mgr. Jan Hendriks, en aan Zijn Excellentie de heer Ed Nijpels, aan de be­stuurs­le­den van de Katho­lie­ke Stich­ting ter be­vor­de­ring van Welzijns­werk van Am­ster­dam, aan de familie Russell, de rector en het koor van de basiliek van de H. Nicolaas en aan U allen.

De aan­lei­ding van uw bezoek is de 750e ver­jaar­dag van de stad Am­ster­dam, waar­van de vie­rin­gen dit jaar zullen beginnen.

De wor­tels en de opkomst van de stad zijn verbon­den met het geloof en de katho­lie­ke kerk. Een be­lang­rijk moment in die ge­schie­de­nis wordt gevormd door het Eucha­ris­tisch won­der dat in 1345 plaats vond en nog steeds wordt her­dacht met een Stille Omgang en de aanbid­ding van het heilig Sacra­ment.

Tege­lijker­tijd is Am­ster­dam een stad waar velen zich inzetten voor de armen en de mi­gran­ten, in verbin­ding met het werk van de zusters van Moeder Teresa, het Drugs­pas­to­raat, met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio en de vele andere ini­tia­tie­ven.

Bovendien is Am­ster­dam een stad met vele natio­na­li­teiten, die ge­roe­pen zijn om als broe­ders en zusters samen te leven. Juist de kerken zijn plaatsen waar mensen van allerlei sociale en culturele ach­ter­gron­den samen­ko­men. Ik dank U, ik dank U zeer voor uw inzet daarvoor.

Ik wens U allen dat U kunt leven en werken in uw mooie stad met Gods zegen, zodat U met vreugde ge­tui­ge­nis kunt geven van het geloof en de concrete liefde voor de naaste, bezield en ge­sterkt door de Eucha­ris­tie. Moge Uw inzet de broe­der­schap en de soli­da­ri­teit onder de bewoners van de stad Am­ster­dam blijven ver­ster­ken.

De maagd Maria, moe­der van alle mensen, moge U bewaren in het geloof, in de hoop en de liefde. Ik zegen U van harte en ik begeleid U met mijn beste wensen. En, alstublieft, ik vraag U om voor mij te bid­den.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug