Arsacal
button
button
button
button


Hoe weet je of je bezield bent door de heilige Geest?

Hoogmis van Pinskteren in de kathedraal

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 mei 2024 - 1313 woorden

Pink­ste­ren is het feest van de heilige Geest. We gedenken de uitstor­ting van de Geest over de apos­te­len, het begin van de Kerk en ook ons eigen roe­ping om kerk te zijn en de heilige Geest die we hebben ont­van­gen. In de ka­the­draal vier­den we de hoog­mis van Pink­ste­ren met het voltallige ka­the­drale koor. In de voor­beden ston­den we stil bij de vor­ming van het nieuwe kabinet en andere actuele intenties (zie onder).

Rozen­blaadjes

Het is intussen een traditie dat er rozen­blaadjes neerdwarrelen uit de koepel aan het einde van de Mis als symbool van de gaven van de heilige Geest. Dat sluit helemaal aan bij de architectuur van de ka­the­draal waar op de pilaren de rozen be­klem­tonen dat heel de ge­meen­schap van de kerk deel heeft gekregen aan de gaven van de heilige Geest.

Zang

Het ka­the­drale koor zong in een goedgevulde katheddraal onder lei­ding van Laine Tabora met de muzikale be­ge­lei­ding door titulair organist dr. Ton van Eck onder meer de Mass in honor of the Holy Ghost van H. Strategier en na­tuur­lijk de nodige Pinkstergezangen. Ton van Eck opende met een preludium, variatie op de Pinksterhymne van J. S. Bach en sloot met een Toccata sur le Veni Creator van G. Litaize. Ook erg mooi was het Ave Maria van F. Liebl met drie solisten.

Homilie

PINKSTEREN: EEN ANDERE GEEST

Wat heb ik eraan?

Op de dag van Pink­ste­ren maken we iets bij­zon­ders mee
Van een groep mannen
die vooral betrokken was op zich­zelf,
en die zich afvroeg bij het navolgen van Jezus:
“What’s in it for me?”,
wat heb ik eraan,
ver­an­der­den de apos­te­len
in een groep die uit­trok
en vrij­moe­dig, open­lijk en zon­der angst
naar alle mensen toe­ging;
Die apos­te­len waren voor­taan betrokken op Jezus Christus
en hun mede­mens, hun naaste,
die zij wil­den dienen.
De geest van waaruit zij leef­den,
ver­an­der­de dus totaal.
En waardoor kwam dat?
Door de gave van de heilige Geest!

Wat voor geest?

Dit heeft ook belang voor ons.
Wat is de geest waaruit je leeft?
En hoe weet je of het de heilige Geest is
en niet een verwarde of ver­keerde geest?
Hoe kun je on­der­schei­den
of je bezield bent door de Geest van God
of door je eigen kleinmen­se­lijke geest
of zelfs door de kwade geest?

Paulus over deel­heb­ben aan de Geest

Voor de tweede lezing was er vandaag een keuze
uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs;
die brief noemt twee kenmerken
waardoor je kunt zien of iemand bezield is
door de Geest van God:
“Niemand kan zeggen
‘Jezus is de Heer’,
tenzij door de heilige Geest”.
En ook dit: “De open­ba­ring van de Geest
wordt meege­deeld tot wel­zijn van allen”.
Over dat laatste ging het ook
in de brief aan de Galaten die wij hebben gelezen:
“De zelf­zucht begeert tegen de geest”
Je moet kiezen tussen: leven volgens de Geest
of je laten lei­den door de zelf­zucht.
Wat staat hier? In feite gaat het hierom:
Als je God verheer­lijkt
en je leven gericht is
op het wel­zijn van alle mensen,
dan is de heilige Geest,
de goede Geest, de Geest van God
in je aan het werk.
Het is dus in ons leven net als bij de apos­te­len:
ben je gericht op jezelf,
draai je om jezelf heen?
Dat is niet van de heilige Geest!
We zijn ge­roe­pen om te wor­den en te zijn
zoals de apos­te­len ná de uitstor­ting
van de heilige Geest!

Vuur

Die heilige Geest kwam over de leer­lin­gen
in tongen van vuur
en zij wer­den zelf vurig.
Ook voor ons is dat een be­lang­rijk teken:
Is er vuur in ons?
Zijn we vurig
in de dienst van God en de dienst van de naaste?
Dan zijn we bezield door de heilige Geest.

Plichtsbetrach­ting en de Geest

Het maakt heel veel uit
in wat voor geest
iemand leeft en zijn of haar werk doet.
Wie keurig zijn plicht doet,
doet wat hij moet doen,
niet buiten de lijntjes kleurt,
is daar­mee mis­schien
een toon­beeld van plichtsbetrach­ting,
maar ook niet meer dan dat.
Pas als daar en­thou­sias­me bij komt
en in­spi­ra­tie,
wordt die persoon er zelf gelukkig van,
is er vuur in die mens
en gaat er een vuur uit van die persoon
dat anderen kan aans­te­ken,
dat bezielend werkt,
dat alles mooi maakt en aan­trek­ke­lijk.

Passie!

Als we een en­thou­siast en geïnspireerd persoon
ont­moe­ten,
raken we zelf ook geïnspireerd en en­thou­siast.
Een vurige, begeesterde mens kan daarom anderen bezielen
en als we zelf bezield zijn door iets moois en goeds,
door de goede Geest,
kunnen we in deze wereld
een vuur onts­te­ken.
Dat is juist nu ongelooflijk hard nodig,
mensen met passie voor God en voor hun mede­mens.
Veel hangt dus af van en­thou­sias­me en in­spi­ra­tie.

Grieks en Latijn

“En­thou­sias­me” komt uit het Grieks
van “en”en “theos” en het betekent let­ter­lijk
dat je in God bent, van God vervuld;
ook het woord “in­spi­ra­tie” gaat in die rich­ting:
dat komt van het Latijnse “in spirare”,
in blazen, iets ademend ingeven. 
Dat is zoals we het hoor­den
in de eerste lezing en het evan­ge­lie:
de heilige Geest kwam over de leer­lin­gen
als een wind, een adem
en Jezus zelf ademde over de leer­lin­gen,
Hij blies over hen om hun de heilige Geest te geven.

Zo is het ook met ons:
de heilige Geest is als een adem,
onzicht­baar maar leven gevend;
die geeft je vrede, maakt je blij, vervult je,
maakt je posi­tief en krach­tig,
bezield door idealen.

Als je je niet zo voelt...

En als je je nu niet zo voelt?
Als je eer­der treurig bent en depressief,
als je om je zelf cirkelt en niet naar buiten durft?
Mis­schien heb je dan vooral goede hulp nodig,
maar bedenk tege­lijker­tijd:
ook de leer­lin­gen voel­den zich zo
vóór de komst van de heilige Geest.
Het is een reden te meer
om te bid­den:
Kom, heilige Geest,
laat mij leven met U en door Uw kracht!
Moge onze moe­der Maria daarbij een voor­spreek­ster zijn!

 

PINKSTEREN GEBED VAN DE GELOVIGEN (Voor­bede)

 

B.: Laten we de Heer bid­den dat Hij Zijn heilige Geest over ons uitzendt

Voor de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie

1. We bid­den vandaag voor paus Fran­cis­cus en voor allen die het evan­ge­lie in woord en daad door­ge­ven. Dat de heilige Geest hen zal blijven bezielen om de goede woor­den te kunnen vin­den en te doen wat goed is en heil­zaam. Laat ons bid­den.

Gebed om vredeson­derhan­de­lin­gen

2. Jezus wenst Zijn leer­lin­gen vrede. Laten we bid­den om gedachten en intenties van vrede in de harten van alle mensen. Laten we bid­den dat de lei­ders van de volkeren niet gericht zijn op vergel­ding en ver­nie­ti­ging, maar vooral wegen naar vrede zullen zoeken langs de weg van vredes-onderhan­de­lin­gen. Laat ons bid­den

Voor de nieuwe rege­ring

3. Bidden we ook voor ons land en voor de nieuwe rege­ring die wordt gevormd: dat de beginselen van de katho­lie­ke sociale leer in het beleid zullen door­klin­ken met respect voor de men­se­lijke persoon en de mensen­rechten, gericht op het alge­meen wel­zijn met soli­da­ri­teit en goede kansen op deelname aan de samen­le­ving voor allen. Laat ons bid­den.

Geen anti­se­mi­tisme!

4. Laten we ook bid­den dat de protesten tegen de oorlog in Gaza het bezit en de rechten van andere mensen, ook van onze land­ge­no­ten van Joodse afkomst, zullen res­pec­teren. Laat ons bid­den.

Open­heid voor de Geest

5. Laten we bid­den dat wij­zelf steeds open zullen staan voor de wer­king van de heilige Geest zodat wij God zullen eren en het wel­zijn van onze mede­mensen beogen. Laat ons bid­den.

Slot­ge­bed

B. Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelo­vi­gen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal her­schapen wor­den en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Geef dat wij door Uw heilige Geest de ware wijs­heid mogen bezitten en het vuur van uw liefde in ons hart ontstoken wordt. We vragen het U door Christus onze Heer


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug