Arsacal
button
button
button
button


Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 mei 2024 - 1139 woorden
Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom
felicitaties en neomistenzegen na de wijdingsmis
felicitaties en neomistenzegen na de wijdingsmis
Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom

In een volle ka­the­draal mochten we op zater­dag 25 mei de pries­ter­wij­ding vieren van Juan Ignacio Jiménez Walker en Josué Enmanuel Mejia Sánchez met enkele bij­zon­dere gasten.

Foto's van de pries­ter­wij­ding, een mooie reportage, zijn te vin­den op de web­si­te van het bisdom:

Beide nieuwe pries­ters zijn gevormd in het dio­ce­saan Wil­li­brord­semi­narie en het Dio­ce­saan Missio­nair semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater. Zij zullen werk­zaam zijn in het Gooi (Ignacio) en in de Water­kant (Josué).

De aarts­bis­schop-se­cre­ta­ris van het Di­cas­te­rie voor de Clerus is een goede kennis van één van de wij­de­lin­gen en die was daarom hierbij aanwezig: Z.Exc. Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira. Ook onze Apos­to­lisch Nuntius, Z. Exc. aarts­bis­schop mgr. Paul Tschang In-Nam con­ce­le­breerde. Ook waren er pries­ters uit ver­schil­lende lan­den, waar­on­der de lan­den van her­komst van de wij­de­lin­gen. Se­mi­na­risten dien­den de Mis, naast acolieten uit de ka­the­draal. Laine Tabora leidde de Bavo­can­to­rij en de titulair organist dr. Ton van Eck bespeelde het orgel. Erik Jan Eradus zong de litanie van Alle heiligen, waarin ook heiligen uit de lan­den van her­komst van de wij­de­lin­gen waren opgeno­men zoals Oscar Romero, Alberto Hurtado en de Z. Rutilio Grande.

Na afloop van de vie­ring was er gelegen­heid de nieuwe pries­ters te fe­li­ci­te­ren en van het de neo­misten-zegen te ont­van­gen.

Hier­on­der de homilie die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den.

De pries­ter, een leven voor Christus en de Kerk

PRIESTERWIJDING HOMILIE

Broe­ders en zusters,

Vergeven

De verrezen Heer Jezus Christus
zond zijn apos­te­len uit
om zon­den te ver­ge­ven.
Zo zendt Hij jullie uit, beste wij­de­lin­gen.
Dit is de kern van onze missie:
de ver­ge­ving van de zon­den;
dit is ons verlangen:
dat alle mensen deel mogen krijgen
aan de verlos­sing door onze Heer Jezus Christus.
Dat was het verlangen van het hart van Jezus,
daarvoor is Hij gestorven en verrezen
en daarvoor wor­den jullie pries­ter.

Het fun­dament is de Geest

Voordat Jezus die opdracht geeft
om zon­den te ver­ge­ven
schenkt Hij Zijn leer­lin­gen de heilige Geest.
Ook de eerste lezing begon daar­mee,
bij de Geest van God.
Die is het fun­dament.

Gave

Het is goed om dit te bedenken:
wat je ook doet in het leven,
als pries­ter maar ook als gehuwde, als leek:
het is aller­eerst niet jouw werk, jouw succes of pres­ta­tie.
Láát het dan ook niet je eigen werk zijn,
alsof je zelf alles doet.
Leef in de wer­ke­lijk­heid,
dus besef en beleef dat alles gave is,
alles wat je kunt en doet
heb je gekregen,
elke seconde van je leven is een gave
en je geeft gaven, genade dóór:
het is niet jouw kerk, je bent niet zelf een Messias
en het zijn ook niet altijd onze prach­tige kwali­teiten
die het succes van onze missie bepalen;
en soms is je gebed en je lij­den meer waard in Gods ogen,
dan het grootste werk dat je hebt verricht.
Alles komt voort uit de gaven van God,
uit de Geest die ons ge­schon­ken is.

Een huwe­lijk...

Beste Juan Ignacio en Josué,
we vieren vandaag een huwe­lijk.
Nee, ik ben niet in de war
en maak je niet ongerust:
jullie zullen de pries­ter­wij­ding ont­van­gen,
maar dit is óók een gees­te­lijk huwe­lijk.

Van vrouwe­lijke reli­gi­euzen zeggen we vaak
dat Jezus hun bruidegom is,
als teken daar­van dragen veel reli­gi­euzen een ring.

Jullie zullen bruidegom zijn,
jullie bruid zal de Kerk zijn,
jullie huwe­lijk is een verbond met het volk van God.
De beloften die jullie straks uit­spre­ken
zijn als het ware het “ja woord’ van jullie hart
op de gave die jullie gaan ont­van­gen.
Door de opleg­ging van mijn han­den
en het wij­dings­ge­bed
zal de goede God jullie Zijn Geest schenken
en jullie ver­dere leven verbin­den
met dat van de bruid van Jezus Christus,
in een altijd­du­rend verbond.
Als gewijde pries­ter zullen jullie
Christus, hoofd en bruidegom van de Kerk,
sacra­menteel te­gen­woor­dig stellen.
Dat is niet iets om jezelf te verheffen,
hooguit iets om jezelf te verne­de­ren
omdat die bruidegom
de die­naar van ons allen is gewor­den.

Christus-dra­ger

Wij allemaal, alle gelo­vi­gen
die het heilig doopsel en vormsel hebben ont­van­gen,
zijn Christus-dra­gers,
wij stellen Jezus Christus te­gen­woor­dig;
Hij leeft in ons
en de roe­ping van ons allen is om te leven
met en vanuit die aanwe­zig­heid van God in ons.
Dat Christus in ons is, is dus een genade en een roe­ping:
je bent gedoopt, je bent gevormd,
je bent pries­ter gewijd,
Hij leeft in je.
Daaraan te be­ant­woor­den is je roe­ping.
Kan men Jezus Christus in je herkennen,
in wie je bent, in wat je zegt en wat je doet?

En voor een pries­ter is dus de spe­ci­fie­ke vraag:
kunnen mensen, kan de ge­meen­schap
Jezus Christus in mij herkennen,
als de bruidegom die zijn leven geeft
voor zijn bruid, de Kerk?

Kun je het wel?

Jullie geven heel je leven
in dienst van Christus en Zijn Kerk.
Mis­schien zul je je afvragen:
Kan ik dat wel vol­bren­gen?
Soms lijkt het gras bij anderen groener;
er komen verlei­dingen en beko­ringen op je pad.
Red je het wel?
Het ant­woord is: Nee!
Jij kunt het niet,
Hij kan het, in jou.
Dus blijf in Hem
want alles is genade.

Eucha­ris­tisch pries­ter-zijn

Iedere Eucha­ris­tie die je zult vieren
herinnert je eraan:
Dit is mijn lichaam... Dit is mijn bloed...
voor jullie gegeven;
je hebt jezelf gegeven, wegge­ge­ven...
tege­lijk is Zijn Lichaam en Zijn bloed
dat je te­gen­woor­dig stelt en ont­vangt,
de bron die je in je zelfgave sterkt en vernieuwt.
Leef vanuit de Eucha­ris­tie!

Het tweede Vati­caans concilie heeft onder­streept
dat het pries­ter­schap een dienst is,
“sacerdotium ministeriale”,
jullie wor­den pries­ter gewijd
om het volk van God te dienen,
Gods woord te ver­kon­di­gen,
de heilsgeheimen, de sacra­menten te vieren,
en als een goede her­der
temid­den van het volk van God te staan.
Het gaat niet zozeer
om een positie of functie die je op je neemt
als wel om een sacra­men­tele te­gen­woor­dig­heid.

Wie is de baas?


Kin­de­ren vragen het weleens als ik kom vormen:
“Bent u nu de baas van de kerk?”
Mensen denken vaak in functies, in hoog en laag,
in macht en gezag
Dat is het pries­ter-zijn niet.
Het gaat om een zijn
en dat zijn is er om te dienen.
Te mogen dienen is een gave.

Help eerst jezelf!

Als je in een vliegtuig zit
krijg je voor het vertrek allerlei in­struc­ties
over wat je moet doen in geval van nood.
Wie met een kind reist
moet eerst zich­zelf helpen
met het red­dingsvest
voordat hij dat bij het kind moet doen.
Zo is het ook in het gees­te­lijk leven:
doe eerst zelf je red­dingsvest om!
Voordat je een ander kunt helpen,
moet dat eerst;
dus: zorg eerst gees­te­lijk goed voor jezelf,
want niemand geeft wat hij niet heeft;
je moet eerst ont­van­gen om te kunnen geven;
als je jezelf gees­te­lijk hebt gevoed,
kun je aan anderen gees­te­lijk voedsel geven.

Ik mag jullie uitzen­den, zoals Jezus eens deed;
de basis voor die zen­ding
is de Geest die je nu gaat ont­van­gen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug