Arsacal
button
button
button
button


Opening Sacramentsoctaaf in de basiliek van Meerssen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024 - 417 woorden
Aanbidding van het H. Sacrament aan het einde van de H. Mis
Aanbidding van het H. Sacrament aan het einde van de H. Mis
De Broederschap van het H. Sacrament wacht op het begin van de intochtsprocessie
De Broederschap van het H. Sacrament wacht op het begin van de intochtsprocessie
Begroeting kerkbestuur
Begroeting kerkbestuur

Donder­dag­avond 30 mei werd in de H. Sacra­ments­basi­liek in Meerssen, Zuid Limburg, het Sacra­mentsoctaaf geopend met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij het basilica­koor. Op verzoek van mijn klas­ge­noot die er pastoor-deken is was ik voor dat fees­te­lijk gebeuren daar.

Wonder

Ruim acht­hon­derd jaar gele­den vond in Meerssen een sacra­ments­won­der plaats dat later door een nieuw won­der werd beves­tigd. Dat eerste mirakel vond plaats in het jaar 1222. De pries­ter was vergeten water en wijn in de kelk te gieten. Op het moment dat hij de consecratie van de wijn zou beginnen, merkte hij dat de kelk leeg was. Hij was verontrust en wist niet wat te doen en bad. Op dat moment hoorde hij een stem: ‘Uw gebed is verhoord.’ Hij brak de Hostie en liet een stukje in de kelk vallen en terstond kwam op twee ver­schil­lende plaatsen uit de Hostie bloed en water gevloeid. Vol vreugde bij het zien van dit won­der, nut­tigde de pries­ter een deel van het Bloed en toonde hij na afloop van de Mis het restant samen met de Hostie aan de gelo­vi­gen.

Basiliek

De basiliek in Meerssen is een prach­tig voor­beeld van Maasgothiek en bezit onder meer een sacra­mentstoren (een soort ta­ber­na­kel waarin de hosties wer­den bewaard) uit het jaar 1500.

Aanwe­zigen

Meerssen was versierd met geel-witte vlaggetjes met het wapen van de basiliek en met Neder­landse vlaggen. Bij de fees­te­lij­ke vie­ring waren de burge­mees­ter en weth­ou­ders aanwe­zig, evenals de leden van de Broe­der­schap van het heilig Sacra­ment, die de pro­ces­sie bij de intocht begeleid­den met de bruidjes - de kin­de­ren die hun eerste heilige communie had­den gedaan -. Aan het begin van de vie­ring leg­den de kin­de­ren bloemen bij het ta­ber­na­kel en ont­vingen zij een speciale medaille-sleu­telhan­ger van het H. sacra­ment, die ik mocht zegenen en uitreiken. Pastoor-deken Theo van Galen en emeritus pastoor Wim Meij­gaar­den sss con­ce­le­breer­den bij de Mis. In de homilie ston­den we stil bij de een­vou­dige gedaante waarin Jezus Christus zich aan ons geeft. Die envoud is een rich­ting­wij­zer, in­spi­ra­tie en voe­dings­bron voor ons leven, zoals dat ook voor de heiligen het geval was en is.

Sacra­ments­won­deren

De vere­ring van het H. Sacra­ment in Meerssen is te verbon­den met de H. Juliana van Luik, van wie ook een beeld in de kerk staat. Zij bevor­derde deze vere­ring en kreeg gedaan dat het Hoog­feest van het H. sacra­ment werd inge­voerd. Ook in ons bisdom zijn er ver­schil­lende plaatsen waar het H. Sacra­ment bij­zon­der wordt geëerd: Am­ster­dam na­tuur­lijk, stad van het Mirakel, maar ook Alkmaar en Bergen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug