Arsacal
button
button
button
button


Twee krachtige, gelovige vrouwen

Maria visitatie

Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 31 mei 2024 - 545 woorden
Maria bezoekt haar nicht Elizabeth - Nassereith
Maria bezoekt haar nicht Elizabeth - Nassereith

Aan het einde van de mei­maand die aan Maria is toegewijd, vieren we het Bezoek van Maria aan Elizabeth. Twee gelo­vi­ge vrouwen ontmoetten elkaar en het werd een gedenk­waar­dig bezoek. Waarom?

De heilige Mis vierde ik in de ka­the­draal. We hebben na­tuur­lijk gebe­den voor de op deze dag overle­den pastoor Henk Jozef Niesten.

Homilie

Het geloof van twee sterke vrouwen

MARIA VISITATIE 31 MEI (ook 2024)

Maria

Wat doet Maria?
Zij reist met spoed,
zij groet Elisabeth
en zij prijst God
vanuit het diepste van haar hart
in het Mag­ni­fi­cat, haar lofzang.

 

 

Elizabeth

En wat doet Elisabeth?

Zij wordt vervuld van de heilige Geest,
zij gelooft dat Maria de moe­der van de Heer is
en zij is dank­baar om haar komst
en zij erkent dat het opsp­ringen van het kind in haar schoot
een teken van vreugde is
om de Heer en Zijn moe­der.

Vandaag, bij het bezoek van Maria
aan haar nicht Elizabeth
ont­moe­ten we twee vrouwen
die Gods won­der­werken erkennen.

Geloof


Aller­eerst Elisabeth:
het gaat hier om het geloof :
door het geloof kan zij aan­vaar­den
dat Maria de moe­der is van de Heer,
het is door het geloof
dat het bezoek van haar nicht
zo’n grote vreugde aan Elizabeth geeft;
het is door het geloof
dat zij de eerste gelo­vi­ge Maria-vereerster is;
en haar vere­ring voor Maria
doet niets af aan God,
integen­deel: die vere­ring
maakt God juist groter,
verheer­lijkt God om Zijn won­der­werken.
Het kind springt op in haar schoot.
Eigen­lijk gaat het hier om iets simpels:
een ongeboren kind dat beweegt,
een opwaartse bewe­ging maakt,
het is iets dat vele vrouwen over­komt.
Maar het geloof van Elizabeth zegt haar
dat het feit dat dit nu gebeurt
op het moment dat Maria
met haar ongeboren kind
bij haar binnentreedt,
een teken is van vreugde
om de komst van de Heer en Zijn Moeder.
Het geloof zegt haar dit!

Anders zien

Het geloof doet ons ook voort­du­rend
anders zien,
dieper zien,
de hand van God zien.
Het is iets
waar we ons iedere dag weer opnieuw
op toe mogen leggen
om de hand van God te zien
in de dingen die je over­ko­men,
om je klein te hou­den
onder de sterke hand van God.

Lofzang

Het is precies dat
wat Maria doet.
De lof
die haar wordt toe­ge­spro­ken
in de woor­den van Elizabeth
die wij zo dikwijls in de mond nemen
in het “Wees gegroet”,
die lof geeft zij door
aan haar God en red­der.
Zij bezingt Zijn groot­heid
en macht,
Zijn barm­har­tig­heid en kracht,
en ziet zich­zelf
als de kleine maagd
die alles ont­vangt.
Zij zoekt geen glorie.

Maria-vere­ring

Laten wij doen als Elizabeth:
in het kleine Gods hand en won­der­werken zien,
Laten wij doen als Elizabeth:
Maria eren en vereren,
want zij is de moe­der van de Heer.

Doe als Maria!

En laten wij doen als Maria:
de lof die ons wordt toegezwaaid
door­ge­ven aan Gods goed­heid
aan wie wij alles te danken hebben,
niets naar ons toe trekken,
ons klein en een­vou­dig hou­den.
Maria is in haar Mag­ni­fi­cat
ook de Vrouw die door Gods goed­heid
de erfzonde overwint:
niet zij zal groot zijn,
niet haar “ik”,
maar God wordt groot gemaakt,
zij­zelf kleiner.
Tegen de hoogmoed van de erfzonde,
is dit een nieuw begin.

Meimaand

Wij vieren het bezoek van Maria aan Elizabeth
als afslui­ting van de mei­maand
die bij­zon­der aan Maria is toegewijd.
Dat Maria onze voor­spraak moge zijn
om gelo­vi­ge te zijn
in de geest van Maria,
de on­be­vlekte moe­der van de Heer.
AMEN.

Terug